EU har en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af den biologiske mangfoldighed senest i 2010. Derfor er der etableret en række internationale naturbeskyttelsesområder, de såkaldte Natura 2000 områder. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Natura 2000 områderne består af både habitat- og fuglebeskyttelsesområder, og tilsammen udgør disse områder et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

Målet med Natura 2000 områderne er skabe gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at man skal sikre, at tilstanden for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte, skal være stabil eller i forbedring.

Natura 2000 direktiverne

Natura 2000-direktiverne består af følgende:

  • EF-habitatdirektivet
  • EF-fuglebeskyttelsesdirektivet

Ifølge direktiverne må der ikke planlægges eller gennemføres indgreb, der forringer livsvilkår for de naturtyper og arter, som de enkelte Natura 2000-områder er udpeget som levested for. Dette gælder både inden for og uden for områderne. Derfor gælder der særligt restriktive regler, hvad angår tilladelse til ændringer inden for disse områder.

Natura 2000 i Skive Kommune

I Skive Kommune har vi følgende Natura 2000-områder (H = habitatområde, F = fuglebeskyttelsesområde) :

  1. Hjelm Hede, Flynder Sø og Stubbergård Sø (H41 og F29)
  2. Skørsø (H53)
  3. Kås Hoved (H31)
  4. Risum Enge og Selde Vig (H221)
  5. Karup Å (H40)
  6. Sønderlem Vig og Geddal Strandenge (H32)
  7. Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk (H30)
  8. Lovns Bredning (F14) og Hjarbæk Fjord og Simested Fjord (F24)

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvad udpegningsgrundlagene er for de enkelte områder.

Du kan se på Skive Kommunes Webgis, hvor Natura 2000 områderne ligger. Klik i linkboks nedenfor.

Link

Se Natura 2000 områderne på kort på Skive Kommunes Webgis

Klik her

Publiceret 11-09-2017