I henhold til naturbeskyttelseslovens § 19b skal en række ændringer, der normalt ikke kræver tilladelse efter lovgivningen, anmeldes til kommunen senest 4 uger før de sættes i værk.

 

Anmeldeordningen er blevet lavet, fordi kommunen skal have mulighed for at vurdere, om en påtænkt driftsændring eller aktivitet kan have negativ indvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Kommunen skal inden 4 uger afgøre, om der ønskes en nærmere vurdering af den anmeldte aktivitet.

 

Hvis kommunen ikke træffer en afgørelse inden 4 uger, kan aktiviteten sættes i værk. Dette gælder dog kun aktiviteter, der ikke kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning.

 

Følgende aktiviteter og driftsændringer i Natura 2000 områder skal anmeldes

 

 1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 2. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.
 4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.
 5. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.
 9. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslæt.
 10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 12. Etablering af ikkegodkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

 

 Du kan finde et skema til anmeldelse af ovenstående aktiviteter i linkboksen herunder.

 

 

 Skovbevoksede fredskovsarealer 

 

En række særlige aktiviteter på skovbevoksede fredskovsarealer i Natura 2000-områder skal anmeldes til Miljøstyrelsens lokale enheder (Skive Kommune hører under Østjylland). Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan hente et skema og en vejledning.

 

Du finder et link til Miljøstyrelsen i linkboksen herunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 11-09-2017