Bekæmpelsen består i at undgå frøspredning, ved at planterne rodstikkes eller sprøjtes væk, inden de kommer i blomst. For at bekæmpe planten effektivt er det vigtigt, at private grundejere også har fokus på kæmpebjørneklo. Desuden vil kommunen opfordre borgerne til at indberette forekomster af kæmpebjørneklo. Dette kan gøres skriftligt eller telefonisk, men det er vigtigt med præcise angivelse af forekomsterne.

Kæmpebjørneklo er ikke hjemmehørende i Danmark og ønskes bekæmpet, da den udgør en sundhedsfare for mennesker og er en trussel mod det lokale plante og dyreliv. Desuden er kæmpebjørneklo yderst spredningsdygtig, idet hver plante danner knapt 20.000 frø per år, hvoraf ca. en fjerdedel kan spire. Frøene kan spredes meget langt, både med vinden og med vandet langs et vandløb. Desuden er frøene spiringsdygtige i op til 6-8 år. Det er derfor vigtigt, at planten ikke når at sætte frø, og at bekæmpelsen sættes ind hurtigt, så spredning mindskes.

Indsatsplan

Ifølge bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo” kan ejere af arealer med kæmpebjørneklo pålægges at bekæmpe planten, hvis der er udarbejdet en indsatsplan for området. Dvs. at kommunerne indenfor indsatsområderne har mulighed for at udstede påbud, hvis lodsejere ikke bekæmper i tilstrækkeligt omfang. Dette påbud kan i yderste konsekvens, dvs. hvis det siddes overhørigt, føre til politianmeldelse og bødeforlæg. Samtidig er kommunerne forpligtet til effektiv bekæmpelse på kommunale arealer.

Skive Kommune har ikke en indsatsplan

Skive Kommune har indtil videre besluttet ikke at lave en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, da det ikke er et lovkrav, og kommunen ikke har de nødvendige ressourcer.

Kommunen har selvfølgelig en moralsk forpligtigelse og et gennemgående ønske om at bekæmpe kæmpebjørneklo. men så længe der ikke er en indsatsplan for kommunen eller udvalgte arealer indenfor kommunen, har private lodsejere ikke pligt til at bekæmpe eller forhindre frøspredning.

Bekæmpelsesmetoder

Valg af bekæmpelsesmetode afhænger primært af bestandens størrelse, men også af tilgængelighed på arealet. Det kan være nødvendigt med en kombination af bekæmpelsesmetoder og at skifte metode undervejs i forløbet. Ved alle metoder gælder dog at opfølgning er vigtig, da en enkelt overset plante kan blive til rigtig mange. En effektiv bekæmpelse forudsætter også, at en indsats gennemføres i flere år i træk. Generelt vil indsatsen være størst det første år og derefter aftage de følgende år.

Rodstikning

Bruges ved mindre bestande, enkelte planter og grupper med op til få hundrede planter, og foretages ved, at roden kappes ca. 10 cm under jordens overflade. Der kan rodstikkes 100-300 planter i timen. Arbejdet udføres i april-maj med opfølgning i juni. Husk at fjerne eventuelle blomsterskærme, og bortskaf dem til forbrænding. Der kan også foretages opgravning af planten med rod. Metoden er meget effektiv, men tidskrævende.

Slåning

Slåning egner sig til arealer, hvor der er for mange planter, til at bekæmpelsen kan foregå ved rodstikning. Slåning skal foretages så mange gange det er nødvendigt, for at undgå blomstring og for på sigt at udsulte og dræbe planten. Planterne slås første gang når de er ca. en halv meter høje og det vil typisk være nødvendigt at slå 3-4 gange pr. sæson. Det er vigtigt være opmærksom på "panikskud", hvor planter ned til 10 cm blomstrer og sætter frø. Da frøene er spiredygtige i 6-8 år, må det forventes, at bekæmpelsen tager op til 10-12 år, før planten er væk. Denne metode bør også overvejes inden græsning.

Græsning

Afgræsning er effektiv ved store forekomster og i utilgængeligt terræn. Det kræver imidlertid at arealet hegnes, og at der kan findes dyr, der kan afgræsse området. Får anbefales til græsning, men kreaturer og heste kan også anvendes. Dyrene skal sættes ud i april-maj. Husk at fjerne planter udenfor hegnet manuelt.

Græsning har i princippet samme effekt som slåning. På kort sigt forhindres frøsætningen, og på langt sigt udpines planten. En sidegevinst ved græsning er, at der etableres et alsidigt plantesamfund af urter og græsser på arealet.

Skærmkapning

Metoden bør kun anvendes som nødløsning eller ved oversete planter, da den er meget tidskrævende og skal times meget præcist for at virke hensigtsmæssigt. Skærmkapning foregår i juni måned efter blomstring men før frømodning.

De afskårne blomsterstande skal fjernes fra arealet og afleveres til forbrænding og må aldrig lægges i kompostbunke. Vær opmærksom på panikskud, som kan blomstre senere på sæsonen. Også med denne metode kan det være nødvendigt at bekæmpe i flere omgange.

Sprøjtning

Sprøjtning bør kun anvendes hvor andre bekæmpelsesmetoder er uoverkommelige og man skal være opmærksom på om der er beskyttet natur, vandløb, vandboringer, økologisk drevet jord mv. i nærheden. Sprøjtningen skal følges op af en løbende kontrol af området, hvor eventuelle nye skud rodstikkes eller eftersprøjtes.

Ved sprøjtning anvendes midler med glyphosat, som eksempelvis findes i Roundup. Der skal sprøjtes i begyndelsen af maj, for at opnå en effektiv virkning. Kontroller området første gang allerede efter 8-10 dage.

Bortskaffelse af kæmpebjørneklo

Hvis planten har sat frø må den aldrig komposteres, men skal afleveres til forbrænding, da selv grønne frø kan modne, og planten vil så spredes ved anvendelse af komposten. Aflever affaldet i en klar sæk, og informer personalet på genbrugspladsen om, at der er tale om bjørneklo. Blade og rødder kan bortskaffes som det almindelige grønne husholdningsaffald eller efterlades på jorden til udtørring.

Tidsfrister

For at bekæmpelsen skal være effektiv skal arealerne løbende efterses og nedenstående tidsfrister som minimum overholdes.

Tidsfrister for sprøjtefri bekæmpelse

  1. Bekæmpelse skal være foretaget inden 10. maj
  2. Bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juni
  3. Bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juli

Tidsfrister for bekæmpelse med sprøjtemidler

  1. Bekæmpelse skal være foretaget inden 10. maj
  2. Bekæmpelse skal være foretaget inden 5. juni
  3. Bekæmpelse i form af rodstikning skal være foretaget inden udgangen af september

 

Publiceret 27-02-2014