Formål:

Formålet med dette regulativ er at sikre at flytning og transport af forurenet og lettere forurenet jord i Skive Kommune, sker efter gældende regler.

Regulativet indeholder anvisninger for hvad grundejer, transportør, jordmodtager og kommunen skal foretage sig, samt oplyser om rettigheder og pligter når der skal flyttes jord.

Regulativet udpeger de områder i Skive Kommune, hvor det forventes at overfladejorden er lettere forurenet. Herunder:

  • Inddrage og udtage områder af områdeklassificeringen, jf. Jordforureningslovens § 50a stk. 2 og stk. 3.
  • Fastlægge delområder - indenfor den udpegede områdeklassificering, som med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, og hvor der derfor ikke skal foretages analyser i forbindelse med jordflytning.
  • Fastlægge procedure for anmeldelse af jordflytning.

Publiceret 13-06-2018