En lettere forurening af jorden opstår over tid fra diffuse udledninger eller nedfald fra skorstene og biler, brand samt pga. tilførsel af fyldjord fra andre lettere forurenede arealer. Jorden vil typisk have et lidt forhøjet indhold af tungmetaller og tjærestoffer.
I højre kolonne på siden, under "Se også" kan du se hvilke forhold, du skal være opmærksom på, når du bor i byen.


Hensigten med områdeklassificering er at opnå en bedre styring af overskudsjord fra de klassificerede områder, således at forureningen ikke spredes i omgivelserne.
Hvis du vil flytte jordpartier større end 1 m3 bort fra en ejendom, der er områdeklassificeret, skal du på forhånd anmelde dette til kommunen. Analyser af jorden for forurenende stoffer er påkrævet.


Hvis vi ved, at et større sammenhængende område i en byzone ikke er lettere forurenet, skal området undtages for klassificeringen. En række forudsætninger skal opfyldes, før et areal kan undtages. I de fleste byer vil større, yngre boligområder være undtaget for klassificering.
Hvis vi har kendskab til, at der er større områder uden for byzone, der kan være diffust forurenet, skal disse områder inddrages i områdeklassificeringen. De fleste sammenhængende erhvervsområder uden for byzone vil være eller blive klassificeret. 

Jobweb

Klik her for at anmelde jordflytning

Klik her

Publiceret 09-01-2018