Baggrund:

Mågen har altid været naturligt til stede i havnebyer, men konflikten med byernes beboere er steget i takt med det stigende antal måger. Parallelt med stigningen er antallet af klager over fuglene steget, og i 2017 har Skive Kommune modtaget en hel del henvendelser fra beboere, der er generet af mågerne. Det skyldes, at mågerne specielt i yngletiden er meget støjende og forstyrrer byboernes nattesøvn. I nogle områder af Skive giver mågernes skrigeri genlyd i mange af døgnets timer fra det tidlige forår til sensommeren. Specielt i perioden med unger har sølvmågen en meget støjende og aggressiv adfærd. Sølvmåger, der forsvarer reder og unger, kan sågar finde på at bruge deres afføring som ammunition.

 

Byrådet har den 31. oktober 2017 besluttet:

  • At der udarbejdes en vejledning til borgerne om bekæmpelse af måger i Skive by.
  • At der søges reguleringstilladelse i 2018 hos Miljøstyrelsen.
  • At der indgås aftale med frivillige jægere, som borgerne kan benytte sig af i den tilladte reguleringsperiode.
  • At der indkøbes 500 ”dummy æg” til yngelbekæmpelse.

 

Viden om måge regulering:

Måger hører naturligt hjemme i havnebyer som Skive.

Mågerne er de senere år blevet et stigende problem i mange havnebyer, da de søger til byen for at finde sikre redepladser, og hvor de også søger føde og derved bliver mere tilpasset bymiljøet.

Det er særligt sølvmågen, som er i stigende antal i byerne, hvor de søger mod skraldespande, affald på gaden og mennesker der fodrer dem.

Redepladserne arrangerer mågerne helst, så de er beskyttede mod naturlige fjender som ræv og rotte, og der er et stort antal af byens tage en oplagt placering for mågerne.

Reder på hustagene skaber dog ofte støjmæssige problemer samt gener i forbindelse med mågeklatter. Støjen vil være størst i juni hvor æggene klækkes og ungerne skriger efter føde.

Mågen er dog også en fascinerende fugl og et stykke vildt, som er naturligt hjemmehørende og i de fleste situationer ikke skal betragtes som et skadedyr.

Hvad gør kommunen og hvor søger man i øvrigt vejledning?

Skive Kommune bekæmper p.t. ikke måger på private ejendomme.

Kommunerne er ikke ansvarlige for mågeproblemerne.

Regulering kan kun foretages af en ejendoms ejer eller forpagter og kun med tilladelse fra Miljøstyrelsen. Der er dog ikke pligt til at regulere måger. Hvis du er interesseret i at regulere måger og ønsker en tilladelse fra Miljøstyrelsen, vil Skive Kommune være behjælpelig med at søge en reguleringstilladelse. Det kræver at du indsender en anmodning om en reguleringstilladelse til Skive kommune, Erik Kolding, med din underskrift. 

Der er ingen, der alene er ansvarlig for udviklingen m.h.t. antallet af ynglende måger i byerne.

Ligesom rotter, råger og ræve, udnytter fuglen de muligheder, som vi mennesker frivilligt eller ufrivilligt stiller til rådighed.

Skive Kommune sørger for at affaldsstativer ikke er overfyldte og fjerner henkastet affald på kommunale veje og arealer, så måger ikke unødigt tiltrækkes.

Såfremt Skive Kommune ejer en ejendom, som har en fælles gård eller lign. med private ejendomme, hvor der er mågeplage, kan Skive Kommune, evt. på lige fod med andre ejere, indgå i en fælles forebyggelse af mågeproblemet.

Skive Kommune vejleder fortrinsvis via Skive Kommunes hjemmeside. 

Hvad kan være med til at formindske måge problemer?

• at forhindre mågerne i at bygge rede:

Ved hjørner og kroge, hvor mågerne kan finde på at bygge reder kan monteres fuglepigge, så fuglene ikke kan lande der.

Der findes også wirer til montering på tagrygge og tage + net (især udbredt til flade tage) der kan spændes ud over taget, begge dele med eller uden strøm. Det er dog løsninger, som er vanskelige og dermed dyre at etablere. Fugle kan vikles ind i nettene, men ikke i wirerne.

Når man bygger nyt, kan man bygge med hældning da mågerne foretrækker flade tage eller tage med flad hældning, samt montere stålwirer eller stålpigge allerede under byggeriet.

• at forsøge at skræmme fuglene væk:

Fugle der har vænnet sig til mennesker, kan være svære at skræmme væk. Man kan dog forsøge sig med modeller af rovfugle, f.eks. ugler eller skræmmelyde, men det er sjældent det virker.

 Vær OBS på at skræmmelyde kan genere andre og ikke må bruges i fuglenes yngleperiode.

• at fjerne reder:

Den bedste måde at undgå måger på er at fjerne redemateriale løbende under rede bygningen.

 Det kræver dog forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis det sker efter 31. marts, og er kun muligt for sølvmåger. Allerede i februar/marts måned skal man begynde, og får man lov, efter 31. marts, vil det være med krav om at det sker mindst hver 14. dag.

Hvis der er unger i reden, er det ikke muligt at opnå tilladelse til at bortfjerne æg, undtagen i helt specielle tilfælde, som risiko for infektioner, fødevaresundhed og lign.

Måger og unger vender tilbage til samme sted i en årrække, og derfor skal man hvert år holde øje med, om de er ved at etablere sig.

• at fjerne æg:

Æg lægges i april/maj.

Hvis man får tilladelse af Naturstyrelsen til at fjerne/gøre noget ved æg fra reden vil mågerne lægge et nyt hold æg og man udskyder derfor blot udrugningen, hvis ikke man fjerner dem vedvarende. Kravet vil være at de fjernes hver 14. dag.

Brug af olierede- eller dummy æg i rederne vil Naturstyrelsen ikke give tilladelse til, ved ansøgninger fra enkeltejere.

Sædvanligvis skal man have forsøgt andre forebyggende løsninger, inden man får tilladelse til at fjerne æg.

Perioden, hvor man evt. får tilladelse til at fjerne æg og redemateriale med tilladelse fra Miljøstyrelsen, er fra 1. februar til slutningen af juli. Søg derfor i god tid om tilladelse.

• at regulere ved skydning

Der kan, ved Miljøstyrelsen, søges om tilladelse til skydning af voksne måger. Det foregår med luftgevær i perioden fra ca. midt februar til 1. april.

Torsten Lind Søndergaard fra Danmarks Jægerforbund oplyser, at det lovligt at skyde store skudstærke sølvmåger med et luftgevær, når det har en kaliber på mindst 5,5 mm. samt at udgangshastigheden skal være på mindst 200 m/s. Der kræves våbentilladelse for at må bruge disse typer luftgeværer.

Det er dog yderst svært at skyde mere end en enkelt måge pr. gang, da de skræmmes væk af skud.

At skyde i byer kræver våben- og polititilladelse.

• at undgå affald:

Undgå at smide affald på veje og arealer samt fodring af måger.

Sølvmåger i byen har fået smag for burger- pizza- og andre madrester. Sørg derfor også af denne grund at undlade at smide dit affald, men læg det i en affaldsspand med låg, eller tag det med hjem.

Lad være med at fodre måger bevidst, da det bevirker at endnu flere tiltrækkes.

Undgå åbne skraldespande.

 

Øvrig information og ansøgningsskema om regulering:

Oplysninger om skadedyrsfirmaer kan hentes på internettet og ansøgning om regulering (som skal søges af ejendommens ejer eller forpagter) kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/

Vildtkonsulent kan findes Naturstyrelsen hjemmeside:

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/kontakt-din-vildtkonsulent/

Publiceret 13-06-2018