Regler ved ændring af arealanvendelse til:

  • Bolig
  • Børneinstitution
  • Offentlig legeplads
  • Kolonihave
  • Sommerhus

Ifølge Jordforureningslovens § 72 b skal ejeren eller brugeren, før denne ændrer anvendelsen af et areal til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig, fast belægning.

Dette er altid vigtigt for arealer, hvor der tidligere har været erhvervsaktiviteter. For nogle få andre arealer i byzonen kan der være tvivl om mulige forureninger i jorden, f.eks. pga. (evt. gammel) tilkørt lettere forurenet fyldjord eller luftbårne diffuse påvirkninger.

Hvis du er i tvivl om hvor meget eller hvor lidt dokumentation der skal til for at du kan være sikker på jordens renhed, kan du drøfte sagen med et rådgivende ingeniørfirma eller med Skive Kommunes sagkyndige på jordforureningsområdet.

For nye udstykninger på tidligere landbrugsarealer er forpligtelsen for ejeren eller brugeren normalt blot, at sikre sig at der ikke tilføres forurenet fyldjord i forbindelse med bygge- og anlægsprojektet.

Kortlagte arealer

Bemærk endvidere at hvis et areal er kortlagt i henhold til Jordforureningsloven, skal ejer eller bruger ansøge Skive Kommune om § 8 tilladelse før anvendelsen må ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution.

For kortlagte arealer, der i forvejen anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution, skal ejer eller bruger ansøge Skive Kommune om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- eller anlægsprojekt på arealet.

For andre kortlagte arealer, hvor forureningen kan have skadelig virkning på værdifuldt grundvand, skal ejer eller bruger ligeledes søge om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- eller anlægsprojekt på arealet.

Publiceret 09-01-2018