Den 1. september 2018 trådte den ændrede lov om kystbeskyttelse i kraft. Det betyder at administration af kystbeskyttelse overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne. Du kan læse mere om, hvordan Skive Kommune administrerer denne lov i vores Administrationsgrundlag, som findes nederst på siden. Du kan i administrationsgrundlaget læse mere om lovgrundlaget, generelt om kystbeskyttelse og sagstyperne, Skive Kommunes generelle holdning til kystbeskyttelse, samt proceduren for ansøgning om kystbeskyttelse. 

At Skive Kommune har overtaget kompetencen fra Kystdirektoratet betyder, at det fremadrettet er Skive Kommune der skal modtage ansøgningen om tilladelse til Kystbeskyttelse. Det er desuden et krav, at man benytter et bestemt ansøgningsskema og at ansøgningen fremsendes til kommunen digitalt.

Ansøgningsskemaet er et bilag til Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger (BEK nr 1060 af 21/08/2018) og kan hentes i linkboksen nederst på denne side.

Du skal have tilladelse fra kommunen, før der må etableres eller genoprettes kystbeskyttelse.

Kystbeskyttelse er typisk:

 • Bølgebrydere
 • Diger
 • Høfder
 • Højvandsmure
 • Sandfodring
 • Skråningsbeskyttelser

Vær opmærksom på at det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse til terrænændringer på kysten, som kan påvirke den naturlige kystudvikling.
 
Terrænændringer på kysten er for eksempel:

 • Etablering af en strandpark
 • Opfyldning eller udgravning på kysten; f.eks. som del af et haveanlæg
 • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri
 • Anlæg på søterritoriet er for eksempel: Stenrev, fortøjningspæle, bøjer, lystbådehavn


Hvornår har jeg brug for en tilladelse?

 • Hvis der skal etableres helt ny kystbeskyttelse, eller hvis det ønskes at udvide det eksisterende.
 • Der skal også ansøges om en tilladelse, før der genoprettes eksisterende kystbeskyttelse. Genopretning, hvis den nuværende kystbeskyttelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
 • Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Ved renovering forstås, at anlægget ændres enten i forhold til opbygning, materialevalg eller at der ændres dimensionering.
 • Ved vedligeholdelse af kystbeskyttelse, der er lavet før år 1969, hvor der ikke foreligger tilladelse til anlægget.


Hvad kan jeg gøre uden en tilladelse?

Der skal ikke søges tilladelse til at udføre helt almindelig vedligehold af lovligt opført kystbeskyttelse.


Forskellige måder at få etableret kystbeskyttelse

Skal der laves kystbeskyttelse, kan man følge tre spor:

 • Én part, hvis man som grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse.
 • Flere enige parter, ved fælles ansøgning er det en forudsætning, at der er fuld enighed om projektet. Blandt andet hvad der skal etableres, og hvordan man fordeler udgifterne.
 • Flere parter, der ikke er enige. Er man uenige, kan kommunen stå for projektet. Så kaldes det et kommunalt fællesprojekt. Så bliver kommunen drivkraftmens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen. Kommunen kan også selv tage initiativ til et kommunalt fællesprojekt.


Hvordan ansøger jeg om tilladelse?

Der skal udfyldes et ansøgningsskema. Ansøges der på vegne af andre eller sammen med andre skal der udfyldes samtykkeerklæringer, der indsendes sammen med ansøgningen.
Før ansøgning sendes, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan drøfte din sag. Der er mange detaljer, der skal være på plads, før vi kan godkende en ansøgning og foretage den nødvendige sagsbehandling.

Ansøgninger og andre henvendelser vedrørende kystbeskyttelse sendes til:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
tek@skivekommune.dk

 

Publiceret 26-04-2019