Ved solcelleparker forstås alle anlæg med en kapacitet over 6 kW, men på grund af nuværende støtteordning vil der typisk være tale om et anlæg med en kapacitet på 400 kW. Afhængig af arealets størrelse vil man finde flere 400 kW-anlæg placeret side om side.

I modsætning til de mindre solcelleanlæg, der er opsat i massevis primært på parcelhuse de senest år, betragtes solcelleparkerne som deciderede erhvervsmæssige energiproduktionsanlæg. Dette samt arealforbruget taget i betragtning gør, at plan- og byggesagsbehandlingen er noget mere omstændig.

I det følgende er plan- og byggesagsbehandlingsproceduren for forskellige situationer beskrevet. Situationerne er beskrevet således, at de første situationer er mindst tidskrævende at få realiseret.

Generelle forhold
Samtlige solcelleparker opført på terræn, etageboliger eller erhvervsejendomme skal byggesagsbehandles. Da ingen af de store solcelleanlæg vil passe til privatboliger, vil det reelt set gælde samtlige solcelleparker.

Derudover skal alle solcelleparker (anlæg > 6 kW) VVM-screenes, hvilket tager mellem 1-2 uger og oftest vil foregå sideløbende med byggesagsbehandlingen.

Solcelleparker i lokalplanlagte erhvervsområder
Såfremt energiproduktion med solceller ikke strider med anvendelsesbestemmelserne i pågældende lokalplan, kan solcelleparker opsat på tage eller på terræn realiseres efter VVM-screening og udstedelse af byggetilladelse. Dette gælder uanset om anlægget er monteret direkte på taget og dermed følger tagets hældning eller opsat på stativ på tagfladen eller terræn. Er erhvervsområdet beliggende i landzone, skal der tillige meddeles landzonetilladelse med mindre lokalplanen har såkaldt bonusvirkning. De relevante erhvervsarealer kan både være privatejet og kommunalt ejet. En liste over ca. 32 ha kommunale erhvervsarealer til salg findes under nyttige links.

Solcelleparker på tage af landbrug og andet erhverv i landzone
I begge situationer kan solcelleparkerne opsættes efter VVM-screening, meddelelse af landzonetilladelse og udstedelse af byggetilladelse uanset om solcellerne placeres direkte på taget og følger tagets hældning eller opsættes på stativ. Er erhvervsbygningen omfattet af en lokalplan gælder proceduren beskrevet i forrige afsnit.

Solcelleparker i kommuneplanlagte erhvervsområder uden lokalplaner
Ganske få erhvervsområder er udelukkende udlagt i kommuneplanen, men ikke detailplanlagt ved lokalplanlægning. Skal et sådan område udnyttes til solcelleparker, skal der udarbejdes lokalplan, ligesom kommuneplanrammen evt. skal tilrettes. En sådan planproces tager typisk 7-8 måneder, eftersom processen følger planlovens krav om offentlige høringer og politiske behandlinger. Når lokalplanen er endelig vedtaget, kan realiseringen sker som beskrevet tidligere.

Solcellepark i tilknytning til eksisterende erhverv i det åbne land
Ønskes en solcellepark opstillet i tilknytning til eksisterende landbrugs- eller anden erhvervsbygning i det åbne land med henblik på egen energiforsyning, kan der på baggrund af en konkret vurdering meddeles landzonetilladelse og efterfølgende byggetilladelse.

Nyudlæg af fritliggende erhvervsarealer til solcelleparker
Inddragelse af landbrugsjord til erhvervsområder, hvor der kan opstilles solcelleparker, kræver en fuldstændig planproces med kommuneplanlægning, lokalplan (bonusvirkning), VVM-screening og byggesagsbehandling. Det er kommunens holdning, at nyudlæg af erhvervsarealer til solcelleparker skal ske i tilknytning til eksisterende erhverv, hvilket er i overensstemmelse med den landspolitiske holdning til inddragelse af landbrugsjord til andre formål. Konkret er Skive Kommunen netop nu i gang med en fuld revision af kommuneplanen, hvor det overvejes at udlægge nye erhvervsarealer til solcelleparker, men at fastholde disse arealer i landzone. I så fald vil nye erhvervsområdet til solcelleparker være tilgængelig for realisering med udgangen af 2013.

Publiceret 09-03-2015