Skive Kommune vil af mange årsager gerne være med til at understøtte udnyttelsen af dette potentiale. Bl.a. har kommunen som målsætning:

- At skabe en CO2-neutral udvikling i år 2029 gennem energibesparelse og omlægning af forsyning til moderne energi.

Udover at lokal biogasproduktion kan være med til at underbygge denne målsætning, har den en lang række andre fordele for kommunens borgere. Biogasproduktion kan fastholde arbejdspladser/aktivitetsniveauet, give mere miljøvenlig varme og strøm, være et værktøj til sikring af grundvandet og forbedring af områdets naturkvalitet, mindske lugtgener fra udbringning af gylle og skabe et mere sikkert produktionsgrundlag for landbrugserhvervet i området.

Biogas er CO2-neutral og det betyder at den ikke påvirker vores CO2 regnskab direkte, men hjælper til at reducere den mængde fossilt brændstof, der skal erstattes af vedvarende energi.

Publiceret 14-08-2014