Plejeorlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
Hvis du har et nærtstående familiemedlem eller en nær ven, der har én af nedenstående lidelser, kan du søge om orlov til at passe vedkommende i eget hjem: 

 • en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • en indgribende eller langvarig lidelse
 • en uhelbredelig lidelse


Hvad betyder nærtstående?
Din relation til en plejekrævende kan være flere, for eksempel:

 • ægtefælle/samlever
 • barn
 • forælder
 • nær ven 

 

Hvem kan søge om orlov?
For at du kan få orlov skal Skive kommune vurdere, at du kan magte opgaven. Derudover er det et krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan være: 

 • lønmodtager
 • selvstændig erhvervsdrivende
 • modtager af arbejdsløshedsdagpenge
 • kontanthjælpsmodtager, hvis kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet er opfyldt

 Hvis du er lønmodtager, og dermed har en arbejdsgiver, har du krav på at få orlov.

Du vil blive ansat af den kommune, hvor din slægtning eller ven bor, altså Skive Kommune.
I kan godt være flere om ansættelsen, hvis I alle opfylder betingelserne. 

 

Sådan søger du om orlov

Hvis du har NEM ID kan ansøge om orlov digitalt døgnet rundt. Hvis du ikke har NEM ID skal du kontakte Myndighedsafdelingen, for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Ansøg digitalt her

 

Du skal her tale med en visitator, som vil informere dig om hvilke krav du skal opfylde, for at du kan få orlov. 

 • i skal sammen aftale et visitationsbesøg, hvor både du og dit nærtstående familiemedlem eller nære ven skal være til stede
 • visitatoren vil også sende dig et ansøgningsskema, som du skal udfylde og returnere til Myndighedsafdelingen
 • herefter vil visitatoren vil lave en samlet vurdering af situationen, og du vil modtage en skriftlig afgørelse

  

Uddrag af Servicelovens § 118
§ 118. En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når: 

1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde, 

2) der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og 

3) kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående. Stk. 2. Personen skal ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Lønnen udgør 16.556 kr. om måneden. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 pct., hvoraf de 4 pct. tilbageholdes i lønnen, mens arbejdsgiveren betaler 8 pct. af lønnen. Stk. 3. Personen kan ansættes i indtil 6 måneder med henblik på at passe den nærtstående. Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder efter aftale med Myndighedsafdelingen.

Publiceret 28-09-2015