Hvis Skive Kommune indsamler oplysninger hos dig selv, har du ret til at blive orienteret om følgende forhold:

 1. Identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige (Skive Kommune) og dennes eventuelle repræsentant.
 2. Kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver.
 3. Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen.
 4. De legitime interesser, som forfølges af Skive Kommune som dataansvarlig eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Udover ovennævnte forhold har du i fornødent omfang ret til at blive orienteret om følgende forhold:

 1. Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne.
 2. Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
 3. Retten til at anmode Skive Kommune om indsigt i berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dig som registreret eller ret til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet.
 4. Når en behandling er baseret på et samtykke fra dig retten til at trække samtykket tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.
 5. Retten til at indgive klage til Datatilsynet, der er tilsyns- og klagemyndighed 
 6. Om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om du har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger. 
 7. Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

Hvis Skive Kommune indsamler oplysninger hos andre end dig selv, har du udover ovennævnte forhold ret til at blive orienteret om følgende forhold:

 1. Berørte kategorier af personoplysninger.
 2. Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra, og eventuelt hvorvidt de stammer fra offentligt tilgængelige kilder. 

Hvis personoplysningerne indsamles hos dig selv, skal du orienteres på det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles. Hvis personoplysningerne indsamles hos andre end dig, og hvis oplysningerne f.eks. er bestemt til videregivelse til en anden modtager, skal du orienteres, senest når personoplysningerne videregives første gang.

Helt specifikke oplysninger om dig som registreret kan fås hos den afdeling eller enhed, der foretager de enkelte behandlinger. Det vil typisk være den afdeling, der behandler en konkret sag, som du er part i, eller som du på en anden måde har en tilknytning til.

Publiceret 18-05-2018