Retten til indsigelse indebærer, at du som registreret til enhver tid har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Dette gælder dog kun i tilfælde, hvor Skive Kommune behandler personoplysninger på ét af følgende behandlingsgrundlag:

a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Skive Kommune som dataansvarlig har fået pålagt.

b) Behandlingen er nødvendig for, at Skive Kommune som dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.

Publiceret 18-05-2018