Du har således ret til at få begrænset dine personoplysninger, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

1) Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne. Skive Kommune skal i dette tilfælde begrænse behandlingen af oplysningerne i perioden indtil, Skive Kommune har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

2) Skive Kommune behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne, men anmoder om begrænsning af anvendelsen. Du kan f.eks. foretrække begrænset behandling, hvis du ønsker, at det skal kunne dokumenteres, hvilke oplysninger, der har indgået i behandlingen af en sag.

3) Skive Kommune har ikke længere brug for personoplysningerne til en behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

4) Du har gjort indsigelse mod Skive Kommunes behandling. Skive Kommune skal begrænse behandlingen af oplysningerne i den periode, hvor det kontrolleres, om Skive Kommunes legitime interesser går forud for dine legitime interesser (for mere om denne rettighed længere nede).

Begrænsning af behandling af personoplysninger består i, at Skive Kommune foretager en mærkning af opbevarede personoplysninger med det formål at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 3.

Hvis Skive Kommunes behandling af personoplysninger er begrænset, må du som nævnt ovenfor – udover at opbevare oplysningerne i Skive Kommunes systemer – som udgangspunkt ikke på anden måde behandle, herunder bruge eller videregive oplysningerne.

Skive Kommune må kun foretage anden behandling end opbevaring, hvis den registrerede har givet sit samtykke til det, eller hvis behandlingen sker med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Skive Kommune må også bruge de begrænsede oplysninger, hvis det er nødvendigt for at beskytte en fysisk eller juridisk persons eller medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Herudover må de begrænsede oplysninger bruges, hvis det er nødvendigt for, at Skive Kommune kan overholde andre forpligtelser efter lovgivningen, herunder f.eks. offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Hvis Skive Kommune giver aktindsigt i oplysninger, der er underlagt begrænset behandling, skal Skive Kommune informere den tredjemand, der modtager oplysningerne, om, at disse er underlagt begrænset behandling. Skive Kommune skal tillige fortælle vedkommende, hvad begrundelsen for den begrænsede behandling er.

 

Publiceret 18-05-2018