Områdefornyelsen i "Den Vestlige del af Skive Bykerne" er den 3. og afsluttende del af områdefornyelsen i Skive by.

Skive -kommune søgte i januar 2011, 6 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i "Den Vestlige del af Skive Bykerne". I april 2011 meddelte det nuværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter reservation af 6 mio. kr. 

Beløbet forøges med Skive Kommunes eget bidrag på 12,5 mio. kr. - så i alt forbedringer for ca. 18 mio. kr.

Områdefornyelsen i Vestlige del af Skive Bykerne afvikles over en 5-årig periode 2013-2018.

Program for områdefornyelsen
Områdefornyelsen blev indledt ved et borgermøde den 24. august 2011 med godt 50 deltagere. I programfasen har 26 borgere, repræsentanter for områdets foreninger, boligforeninger og institutioner deltaget i fire arbejdsgruppemøder. Programmet for områdets omdannelse er således udarbejdet i et forpligtende samarbejde med borgerne i området.
Ved arbejdsgruppemøderne er indsatsområderne blevet udvalgt, beskrevet, bearbejdet, prioriteret og budgetsat. Programmet blev godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den 6. marts 2013.

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i "Den Vestlige del af Skive Bykerne":

Torve, pladser, opholdsarealer m.v.    

 • Theaterpladsen
 • Toldstien
 • Pladsen ved Toldstrupparken
 • Pladsen ved Frederiksgade/Aakjærskolen
 • Nyt opholdsareal ved Gartnerjorden
 • Pladsen ved Sallinggade/Nørregade 

Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 

 • Den gode historie
 • Kontakt med ældregrupperne m.fl.
 • Branding og opgradering af væresteder

Særlige trafikale foranstaltninger 

 • Fredeliggørelse af Frederiksgade, Asylgade m.fl.
 • Stiforbindelse Grønnegade/Frederiksgade
 • Jeppe Aakjærsvej
 • Allégade
 • Grønnegade
 • Byudstyr

Aktuelt - hvor langt er vi?
Pladsen ved Frederiksgade/Aakjærskolen
I starten af maj 2018 igangsættes renoveringen af Aakjær Torv. Aakjær Torv fungerer dels som en del af skolegården for Aakjærskolen, dels som et lege- og opholdsrum for borgerne i lokalområdet. Pladsen trænger imidlertid til et betydeligt løft og vil tilført et helt nyt udtryk med former og farver der indbyder til leg, nye træer og beplantning og bænke. Ønsket er at skabe et byrum, der appellerer til leg for skolens elever og byens børn og ikke mindst skabe et inviterende opholdsrum for alle, der måtte have lyst til et hvil og nyde gadens liv i fornyede, begrønnede rammer. 

Toldstrupparken
I maj 2018 påbegyndes renovering af Pladsen ved Toldstrupparken. Toldstrupparken krydses dagligt at rigtigt mange borgere; den vil derfor få et bedre og forskønnet stiforløb gennem parken og ned til gågaden. Med Musikskolen som ny nabo er det oplagt at forskønne rammerne og lægge op til et samspil mellem den lille park og musikskolen. Der vil blive bedre mulighed for at sidde og nyde atmosfæren, der vil blive opført en lille scene, som kan danne udgangspunkt for både musik og leg. Ikke mindst vil parken få ny begrønning, som taler til sanserne året rundt.
Indretningen af parken er sket under hensyntagen til de store gamle træer midt i parken, som ønskes bevaret, ligesom man har ønsket at respektere, at stedet også har status af at være en mindepark.

Toldstien
Som sidste led i renoveringen vil den gamle Toldsti fra 1700-tallet få nyt liv. Stiens forløb gennem bykernen vil blive fremhævet og historien fortalt, mens man bevæger sig på stien. 

Theaterpladsen
Theaterpladsen er under renovering og forventes helt genåbnet sidst i maj 2018.

Publiceret 17-05-2016