Oddense – Fællesskabets by – Vores by


I januar 2016 ansøgte Skive Kommune Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelse i Oddense og i maj samme år forelå ministeriets tilsagn om en reservation på 2 mio. kr. Skive Kommune bidrager med 4 mio. kr., så det samlede budget for områdefornyelsen er på 6 mio. kr.

Områdefornyelsen i Oddense gennemføres over en 5-årig periode i årene 2017-2022.

Program for områdefornyelse
På et indledende borgermøde afholdt i september 2016 blev der givet en indledende orientering om områdefornyelse i Oddense. Ca. 100 borgere deltog i mødet. Efterfølgende meldte 20 borgere sig til arbejdsgrupper under overskrifterne Hal/skole-nærområde i Oddense, Byforskønnelse: Oddense – en åben by samt Branding af Oddense. I Oddense har man nedsat en styregruppe bestående af 7 personer som repræsenterer byens forenings- og fritidsliv; styregruppen udgør det lokale koordinerende organ for områdefornyelsen i Oddense, og styregruppens medlemmer indgår i arbejdsgruppernes arbejde sammen med medarbejdere fra Skive Kommune. Desuden har Sbs-Rådgivning deltaget i processen i forberedelsen af programmet. I alt 31 personer har således deltaget i udviklingen af de mange ideer og forslag, som er blevet til Program for områdefornyelse i Oddense under overskriften Oddense – Fællesskabets by.

Programmet blev præsenteret for byens øvrige borgere på et borgermøde d. 18. maj 2017 i OddenseHus.

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Oddense: 

Hal/skole-nærområde i Oddense

 • Området foran skole og SFO

 • Skoleskoven

 • Skolesøen

 • Omkring Oddensehus 

Byforskønnelse: Oddense – en åben by

 • Byrum ved Træmuseet

 • Byrum ved Det Gule Palæ

 • De fire indfaldsveje

 • Stiforløb

 • Byrum ved kirken 

Branding af Oddense

 • Information om Oddense

 • Flagallé

 • Kultur- og håndværksmødested

 • Aktivitetspulje

   

Aktuelt – hvor langt er vi?
Arbejdsgruppen for Byforskønnelse: Oddense – en åben by har i 2018 prioriteret igangsættelse af følgende delprojekter:

Byforskønnelse af Byrum ved Træmuseet, Byrum ved Det Gule Palæ, De fire indfaldsveje og Byrum ved kirken.

Arbejdsgruppen samarbejder med Skaarup Landskab om en forskønnelse af de ovennævnte byrum. Målsætningen er at ændre byens udtryk fra at være en ”gennemkørselsby” til en by som har nogle knudepunkter. En by hvor indfaldsveje kobler sig på hovedstrøget og danner imødekommende byporte og byrum i byen. Der er udpeget to knudepunkter ved hhv. som er T-krydset ved kirke og skole samt krydset ved Det Gule Palæ, som nu er nedrevet og giver nye muligheder. Her vil der etableres byrum med ensartet beplantning, betonplinte, skulpturer fra Træmuseets Symposium 2018 der understreger byens identitet som dels knytter sig til de stærke traditioner med Træmøbelproduktion, dels til nordisk mytologi hvor bynavnet menes at stamme fra ”Odins ve” og have betydnig som Odins helligdom eller offerplads.

På Træmuseet skal der skabes bedre adgangsforhold for besøgende og turister og byen gennem nye p-pladser og et lille grønt opholdsareal med bord- og bænkesæt.

Der er desuden blevet monteret gadelys på stiforløb bag kirken.

Arbejdsgruppen for Branding af Oddense har prioriteret at arbejde med information om Oddense, Flagallé og Kultur- og håndværksmødested.

Konkret arbejdes der i øjeblikket med at få skabt en fælles informationsplatform for Oddenses borgere samt en klar grafisk profil for byen.

Der bliver i sommeren 2018 etableret en flagallé i Oddense fra Holm Huse, Strøget, Torvet til Saugstrupvej samt på Næstildvej.

Der er desuden indledt et samarbejde med Træmuseet om udvikling af Træmuseets tilbud og aktiviteter.

Publiceret 07-07-2016