Jebjerg i forandring. Borgerne skal være bedre til at bruge byen – og byen skal være bedre at bruge.

I foråret 2015 ansøgte Skive Kommune Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelse i Jebjerg, og i august 2015 forelå ministeriets tilsagn om en reservation på 2 mio. kr. Skive Kommune bidrager med 4 mio. kr., så det samlede budget for områdefornyelsen er på 6 mio. kr. 

Områdefornyelsen i Jebjerg gennemføres over en 5-årig periode i årene 2016-2021. 

Program for områdefornyelse
På et indledende borgermøde afholdt den 21.1.2016, hvor der blev givet en orientering om områdefornyelsen, deltog ca. 110 personer. Efterfølgende meldte 18 sig til deltagelse i de tre arbejdsgrupper; ”Udvikling af byens ressourcer”, ”Byrum” og ”Det grønne element”. Sammen med en Koordinationsgruppe bestående af 4 borgere fra Jebjerg og deltagere fra sbs Rådgivning og Skive Kommune, har i alt 26 personer fortsat arbejdet med at prioritere og konkretisere forslag og ideer i arbejdsgrupperne. Arbejdsgruppemøderne er afholdt som 3 fyraftensmøder i februar-marts 2016, og forløbet ligger til grund for områdefornyelsesprogrammet. På et borgermøde i maj 2016 præsenterede arbejdsgrupperne programmets indsatsområder for byens øvrige borgere. 

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er udpeget af arbejdsgrupperne og indgår i programmet for områdefornyelse i Jebjerg: 

Byrum

 •     Torve og pladser
 •     Byporte ved indfaldsveje
 •     Trafiksikkerhed og trygge skoleveje
 •     Byforskønnelse

Udvikling af byens ressourcer

 •     Aktivitetshus
 •     Aktivitetspulje
 •     Information og profilering

Det grønne element

 •     Beplantning i byen og byparken
 •     Stiforbindelser
 •     Område ved åen
 •     Bevægelse og udendørs fitness 


Aktuelt – hvor langt er vi?

Program for områdefornyelse i Jebjerg er godkendt af byrådet i juni 2016, og i august 2016 forelå godkendelsen fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Skive Kommune og Koordinationsgruppen i Jebjerg har derefter prioriteret igangsætningen af delprojekterne.

Under temaet Byrum er der i samarbejde med byplan- og landskabsarkitektfirmaet Arkplan udarbejdet forslag til forbedring og forskønnelse af 3 udvalgte byrum; Vestergade ved Salling Natursti, Kirkegade ved parkeringspladsen og Østergade ved Sport og Event Centers parkeringsplads.

Byrum ved Østergade blev prioriteret til udførelse først. Formålet med projektet er at skabe synlighed til Sport & Event Center og byens grønne områder via et åbent, funktionelt og indbydende parkeringsområde med masser af grønt. Ændringerne blev udført i nov.-dec. 2017, og anlægget blev indviet i maj 2018.

Byrum ved Kirkegade har undervejs flyttet fokus fra parkeringspladsen foran Jebjerg Børnehus til det lille bytorv med forbindelse over Kirkegade til kirkens ankomstarealer. Ændringerne skal tilgodese beliggenheden på byens hovedstrøg og give mulighed for ophold, og der skal sikres en designmæssig sammenhæng med byrummet ved Østergade. Projektet omfatter:

 • Opretning af eksisterende belægning og supplering med ny belægning

 • Bede med cortenstålkanter, beplantet med græsser og stauder

 • Bænke til ophold

 • Træer til begrønning af byrummet

 • Cykelparkering i forbindelse med busstoppested

 • Belysning i form af lysmast og uplights under træer

 • Markering af akse i belægningen mellem Børnehuset og kirken

 • Markeringsstandere

Forandringerne af byrummet ved Kirkegade forventes udført i 2019-20.

Byrum ved Vestergade omfatter plantning af trærækker langs Salling Natursti, forbedring af stiarealer og belysning, og etablering af en pavillon med flere funktioner, herunder bla. information og udgangspunkt for lokale stiruter. Træplantning og sti- og belægningsarbejder er udført i 2019. Der arbejdes videre med udformning af pavillon og evt. kunstnerisk udsmykning af arealet mellem trærækkerne.

Af de trafikale projekter er der udført forbedringer af T-krydset Kirkegade-Roslevvej-Østergade i 2017, ligesom nogle af belægningsfelterne over Kirkegade er fjernet. I 2018 er der udført en forlængelse og ombygning af hævet asfaltflade ved Vestergade – Park Allé, og modificerede sinusbump i Søndergade. Flere vej- og trafikforbedringer planlægges i de kommende år.

Under temaet Det grønne element er der udført udtynding af beplantningen, opsat nye bænke og en bro over vandløbet i Byparken, og udskiftet tag på bålhytten. Fremadrettet vil der være fokus på det grønne område ved Rosenhaven. Skive Vand etablerer et bassin i 2019, og området vil efterfølgende blive bearbejdet med beplantning og stiforbindelser, så det i højere grad kan anvendes rekreativt.

Under temaet Udvikling af byens ressourcer er en ny lokal hjemmeside for Jebjerg kommet op at stå, og udbygges løbende. Følg med i byens liv og arrangementer på http://jebjerg7870.dk

Publiceret 19-04-2016