Lån til betaling af kloaktilslutning

Hvis du opfylder betingelserne, kan du søge om lån til betaling af kloaktilslutning. Det gælder dog kun bestemte typer kloak - og der skal være givet påbud.

Lånet bevilges under loven "lov om lån til betaling af ejendomsskatter". Derfor er det også de samme betingelser, der skal være opfyldt for at få lånet bevilget. 

Hele loven kan ses ved at klikke på ”Lov om lån til betaling af ejendomsskatter” under links nederst på siden.

 

Kan du få lån? 
Det er ikke alle, der er berettiget til at søge om kloaklån. Har du boligydelseslån, kan der ikke ydes lån til kloak/ejendomsskat. 

Du eller din ægtefælle skal:

  • Eje fast ejendom i Skive Kommune og være tinglyst ejer af ejendommen
  • Være bosiddende i Danmark
  • Være fyldt 65 år eller være efterlønsmodtager eller modtage social pension
  • Selv benytte ejendommen til beboelse. Ejendommen kan være et enfamilieshus, en ejerlejlighed eller et sommerhus
  • Have friværdi i den pågældende ejendom

Selvom du måske er ejer af flere ejendomme, kan du kun modtage lån til én. Ejendommen skal være personligt ejet - den må ikke være ejet af en virksomhed. 

 

Hvilke typer kloaktilslutning kan du søge lån til? 

  • Kloakseparering hvor der er givet påbud

  • Tilslutning til offentlig kloak hvor der er givet påbud

 

Hvad dækker lånet? 

Lånet dækker tilslutningsudgifter, som er nødvendige for etablering af kloakanlægget.  

Lånet dækker ikke udgifter til andet arbejde, som laves i sammenhæng med kloaktilslutningen, f.eks. ny indkørsel.  

 

Hvor og hvordan søger jeg om lån?
Der skal søges digitalt om lån til betaling af kloaktilslutning (obligatorisk selvbetjening).
Du søger via www.borger.dk, se link nederst på siden. Gå til linket og log på med NEM-ID. Følg derefter vejledningen. 

Vi behandler din ansøgning, og du modtager svar indenfor 14 dage.

Det er i henhold til ”lov om lån til betaling af ejendomsskatter” ikke muligt at klage til anden administrativ myndighed.

Der skal indsendes tilbud fra autoriseret kloakmester sammen med ansøgning. Ansøger skal selv indhente tilbud. Bemærk: Den endelige pris må ikke overstige det godkendte tilbud. 

 

Bevilling, udførelse og betaling

Arbejdet må ikke påbegyndes inden, ansøgning og tilbud er godkendt, og der er givet skriftlig bevilling fra kommunen. Der kan ikke bevilges lån til gæld, der er forfalden. 

Inden kloakarbejdet afsluttes og tildækkes, skal Skive Kommune udføre tilsyn på arbejdet. Tilsyn aftales med Spildevands-teamet - se kontaktoplysninger i højre side. 

Den endelige faktura skal sendes til Skive Kommune, som betaler fakturaen direkte til den autoriserede kloakmester eller til Skive Vand. Der udbetales ikke til ansøger/ejer af ejendommen. 

Fakturaen skal være kommunen i hænde senest 14 dage før sidste rettidige betalingsdato.

For at fakturaen kan betales, skal der være indsendt godkendt tegning og færdigmelding af anlægget, som er udfyldt af autoriseret kloakmester. Fakturaen må ikke overstige det godkendte tilbud. 

 

Omkostninger og renter 
Du har ingen omkostninger ved oprettelse af lånet. For at lånet kan træde i kraft, skal der tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen, som kommunen betaler for.

Kommunen tinglyser skadesløsbrevet i ejendommen som sikkerhed for lånet. Der er ikke noget fast minimum eller maksimum beløb på lånets størrelse – men lånet inklusiv renter skal kunne være indenfor friværdien i den senest fastsatte offentlige ejendomsværdi.

I 2020 er renten fastsat til 0,69 %. Renten fastsættes en gang om året, og beregnes ud fra gennemsnittet på alle udestående realkreditobligationer af de 12 foregående måneder - pr. 1. oktober det foregående år.

Bemærk: Renten er ikke fradragsberettiget – så du kan ikke trække den fra i SKAT på din årsopgørelse.

Til gengæld gives der et nedslag i påløbne renter, når lånet indfries. Nedslaget ydes kun på renter, der er tilskrevet den 1. januar 2011 eller senere. Nedslaget udgjorde i 2011 33 %, og reduceres herefter årligt med en procent indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

Renten gælder både nye og gamle lån udstedt før d. 1. januar 2011. 

Afdrag, indfrielse og overtagelse af lån 
Du har altid mulighed for at afdrage løbende på dit lån, eller indfri det.

Dit lån løber indtil, det udgør 95 % af skadesløsbrevet, herefter kan det forhøjes – hvis der er plads indenfor friværdien. Er det ikke muligt at forhøje lånet, skal du betale de påløbne renter fra det foregående år, indtil lånet er indfriet.

Lånet skal senest indfries ved salg/ejerskifte eller dødsfald. Ved dødsfald kan lånet overtages af ægtefælle, hvis denne sidder i uskiftet bo og opfylder kravene for at modtage lån til betaling af ejendomsskat.

 

Opgørelse - årsoversigt 

Du vil hvert år inden den 1. marts modtage en opgørelse på dit lån.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til lånet, kan kontaktoplysninger til Ejendomsskattekontoret ses i højre side.

 

Har du spørgsmål til kloak, kan kontaktoplysninger til Spildevands-teamet ses i højre side. 

 

Søg om lån til kloaktilslutning

Digital selvbetjeningløsning til ansøgning om lån til betaling af kloaktilslutning

Ansøg her

 

 

 

 

 

Publiceret 27-03-2019