Nyhed - Ny indefrysningsordning til ejendomsskatter 2018-2020 


Ejendomsskat

Skive Kommune udsender hvert år i november/december ejendomsskattebilletten, der er gældende for det følgende kalenderår. Ejendomsskatten er fordelt på to rater, med forfald i henholdsvis januar og juli måned. Vær opmærksom på at din skattebillet og dit indbetalingskort kan ligge i din e-boks/digitale post. 

 

Forfaldsdatoer for opkrævning af ejendomsskat:  

Rate Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
1. 1. Januar 20. Januar
2. 1. Juli 20. Juli

 

Alle rater har sidste rettidige betalingsdato den 20. i forfaldsmåneden. Hvis den 20. falder en lørdag, søndag eller helligdag bliver det den førstkommende arbejdsdag.

Ejendomsskattebilletten viser hvilke ejendomsskatter og bidrag, der skal betales på den pågældende ejendom.

Bidrag, der kan blive opkrævet: 

  • Rottebekæmpelse (fastsat promille af ejendomsværdien)
  • Skorstensfejerbidrag  
  • Landvindingslag
  • Gadefejning
  • Renovation

Grundskyld
Grundskyld beregnes med 20,68 promille af den afgiftspligtige grundværdi eller grundskatteloftværdi. Link til "Lov om kommunal ejendomsskat" kan ses nederst på siden.

Digital post
Skattebilletten sendes til borgerens eller virksomhedens digitale postkasse - tjek derfor digital post. 

Hvis borgeren er fritaget for digital post sendes skattebilletten med posten. 

Tilmelding til BS
For at være sikker på at betalingen sker rettidigt og for at undgå unødige ekstra gebyrer, er det en god idé at tilmelde ejendommen til betalingsservice. Så sker betalingen automatisk på sidste rettidige indbetalingsdato.

Tilmelding til BS på kommunale ydelser kan kun ske elektronisk via dit pengeinstitut eller netbank.

For sen indbetaling koster ekstra 
Ved for sen indbetaling beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Såfremt beløbet ikke bliver indbetalt til Skive Kommune, kan restancen oversendes til SKAT til inddrivelse.


Ejerskifte
Ved ejerskifte er det ejeren på forfaldsdatoen, der skal betale ejendomsskattebilletten. 
Ratebeløbet skal betales rettidigt - også selvom der er ikke er modtaget indbetalingskort. 

Ejerskifte kan først registreres, når det er tinglyst og har virkning fra overtagelsesdatoen. 

Herefter sender kommunen ejendomsskattebilletten, samt indbetalingskort på endnu ikke forfaldne rater, til den nye ejer.

Er ratebeløbet hidtil blevet betalt via betalingsservice, skal der foretages afmelding i eget pengeinstitut. 

Vurdering/Ejendomsværdiskat 
Vurdering af ejendomme fortages af Vurderingsmyndigheden ved SKAT. Ved spørgsmål kan SKAT's ejendomsvurdering kontaktes på tlf. 7222 2826. 

Skorstensfejning
Der kan på skattebilletten også blive opkrævet skorstensfejning.

Har du rettelser til din skorstensfejning - eller skal du ikke længere opkræves, skal du rette henvendelse til din skorstensfejer. Det er skorstensfejeren som syner ejendommen, samt laver eventuelle tilbagebetalinger.

Husk også samtidig at indberette din ændring af varmeinstallation til BBR – så din BBR-meddelelse kan blive rettet. 

 

 

 

 

Publiceret 27-11-2019