Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring

Ansøg om navneændring med NemID

Ansøg om navneændring med NemID

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring med NemID.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen med NemID

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen med NemID

Du kan søge om navneændring på din bryllupsdag med NemID, så det nye navn kommer til at stå på din vielsesattest.

I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

Hvis du søger om navneændring på din bryllupsdag, vil du normalt ikke få svar på din ansøgning inden vielsen. Navneændringen vil ske på bryllupsdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse.

Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Hvis du ikke kan få NemID

Hvis du ikke kan få NemID

Hvis du ikke kan få NemID, eller hvis den der skal godkende ansøgningen ikke kan få NemID, så kan I udfylde ansøgningen - til print.

Gælder det navneændring i forbindelse med vielse, skal du anvende blanketten 'Navneændring på bryllupsdagen - til print'.

For øvrige navneændringer anvend 'Ansøg om navneændring - til print'.

Ansøgningsblanket og eventuel kvittering skal sendes pr. brev til det sogn, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, skal ansøgning og eventuel kvittering sendes til fødekommunen i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Gebyr for navneændring

Gebyr for navneændring

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret bliver derfor ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal betales med Dankort, når du indsender ansøgningen på borger.dk. Gebyret er på 500 kr. (2019)

Kan du ikke betale med Dankort, skal du betale gebyret som et girokort/indbetalingskort via en netbanksoverførsel inden du indsender din ansøgning. Inden du betaler, bør du lave en aftale med den myndighed, som modtager din ansøgning. Det er enten dit bopælssogn eller den sønderjyske kommune, hvor du er født.  

Din dokumentation for, at du har indbetalt gebyret, er den kvittering, som du har fået af din bank. Denne dokumentation skal du vedhæfte din ansøgning om navneændring.

Indbetaling af girokort via netbank

Når du betaler gebyret, skal du sikre at:

  • de to første cifre i modtagerfeltet er "73"
  • skrive kontonummeret: "84698857"
  • skrive ansøgers nuværende navn i feltet "Besked til modtager"    

Betalingsoplysningerne kan du finde på blanketten 'Ansøg om navneændring - til print', side 4.

Når du efter endt betaling ansøger om navneændring på www.borger.dk, skal du være opmærksom på følgende:  

  • at du under "Betaling" vælger svarmuligheden: "Jeg mener ikke, at jeg skal betale for denne navneændring"
  • at du i feltet "Begrundelse herfor" oplyser, at der er lavet aftale med sognet eller kommunen om, at girokortet betales via netbank.

Husk at vedhæfte kvittering for betaling til ansøgningen.

Navneændringer er gebyrfri, hvis:  

  • navneændringen søges i forbindelse med vielsen og der skabes en form for navnefællesskab og der søges senest 3 måneder efter vielsen, eller
  • navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab  

Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

Læs mere om gebyr hos Ankestyrelsen (Familieretshuset pr. 1. april 2019).

Har du ved en fejl betalt gebyr, så skal du kontakte sognet for nærmere vejledning.

Sognet skal bekræfte, at gebyret kan betales tilbage. Hvis du er født i Sønderjylland, er det kommunen, hvor du er født.

Hvem behandler din navneændring?

Hvem behandler din navneændring?

Din ansøgning behandles i sognet, hvor du bor.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn.

Hvis du er født i Sønderjylland, så sendes ansøgningen til kommunen, hvor du er født i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Hvilken dokumentation er der brug for?

Hvilken dokumentation er der brug for?

Ønsker du oplysninger om, hvilken dokumentation, der er brug for, skal du kontakte den myndighed, der skal behandle din ansøgning:

Find kontaktoplysninger til sognet, hvor du bor med Find sogn.

Hvis du er født i Sønderjylland, skal du kontakte kommunen, hvor du er født.

Hvordan får jeg nyt sundhedskort, pas og kørekort, når jeg har ændret navn?

Hvordan får jeg nyt sundhedskort, pas og kørekort, når jeg har ændret navn?

Afhængigt af hvilken kommune du bor i, kan det være nødvendigt at bestille et nyt sundhedskort (gult sygesikringskort), og i nogle kommuner vil det koste et gebyr.

Pas

Du skal selv betale for et pas med dit nye navn på. Du kan søge om pas hos kommunen.

Kørekort

Du skal selv betale for ændring af kørekort eller evt. et duplikatkørekort.

Hvem får oplysning om, at jeg har ændret navn?

Hvem får oplysning om, at jeg har ændret navn?

Oplysning om navneændringen sendes automatisk til CPR/Folkeregistret, men du skal selv sørge for at give banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner m.v. besked om dit nye navn.

Navneændring i forbindelse med vielse kan være gratis

Navneændring i forbindelse med vielse kan være gratis

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest tre måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Der er gebyr for navneændring ved skilsmisse

Der er gebyr for navneændring ved skilsmisse

Der er gebyr for navneændring i forbindelse med skilsmisse. Det gælder også, hvis du tidligere har båret det ønskede navn.

Læs mere under menupunktet "Gebyr for navneændring", hvor der også henvises til Ankestyrelsens hjemmeside.

Ændring af børns navne

Ændring af børns navne

Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det med NemID:

Hvis barnet er under 12 år, kan han/hun blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af barnets ansøgning.

Børn over 12 år, skal give samtykke til deres navneændring.

Vær opmærksom på, at børn mellem 12-15 år ikke kan signere med NemID, og i de tilfælde skal I udfylde en ansøgning til print.

Børn mellem 15 og 18 år har NemID, men er ikke myndige. Det er den, der har forældremyndigheden, der skal indsende ansøgningen, og herefter skal barnet signere ansøgningen.

De personer, der har fælles forældremyndighed over barnet, skal begge signere ansøgningen.

Unge over 18 er myndige og skal selv søge om navneændring.

Forældre uden fælles forældremyndighed

Ifølge Navnelovens § 23 gælder følgende:

Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden over barnet, skal der, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn, indhentes en erklæring fra den nævnte forælder. Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn.

Læs mere om navne i Navneloven og Vejledning om navne.

Godkendte fornavne

Godkendte fornavne

Du må have ét eller flere fornavne. Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må hedde eller kalde dit barn. Som hovedregel må du ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for dit barn.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Du kan finde lister over godkendte fornavne på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker et navn, som ikke står på listen, skal du i din ansøgning om navngivelse/navneændring begrunde din tilknytning til navnet. Hvis navnet bliver godkendt, skrives det på listen over godkendte fornavne og kan bruges frit af alle.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland. Nogle sager sendes videre til Familieretshuset.

Har du spørgsmål om navngivelse/navneændring kan du kontakte din lokale præst eller kordegn. Find din lokale præst eller kordegn på sogneportalen.

Er du født i Sønderjylland og har spørgsmål i forbindelse med navngivelse/navneændring kan du kontakte kommunen, hvor du er fødselsregistreret.

Ægtefælles eller samlevers mellem- og efternavn

Ægtefælles eller samlevers mellem- og efternavn

Med samtykke fra ægtefælle eller samlever kan man godt tage vedkommendes mellem- eller efternavn.

Som samlevende skal man have boet sammen i mindst to år eller have et fælles barn under 18 år, som har/skal have navnet. Hvis I ikke kan få NemID, skal I udfylde en navneændringsblanket sammen med en samlivserklæring.

Er ægtefællen, samleveren, stedforældrene eller plejeforældrene afgået ved døden, kan du kun få deres navn, hvis deres nærmeste pårørende via blanketten, 'Erklæring fra nærmeste slægt' erklærer, at det er i overensstemmelse med afdødes holdning, at du kan få navnet.

Ansøgningen skal behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Find oplysninger om sogn.

Find oplysninger om sønderjysk kommune.

Beskyttede og frie efternavne

Beskyttede og frie efternavne

Efternavne, der bæres af over 2.000 personer, er ikke beskyttede og kan derfor benyttes frit af enhver.

Er der 2.000 eller færre personer, der bærer efternavnet, skal du have samtykke fra samtlige bærere. Brug ansøgningen 'Samtykke til brug for ansøgning om navneændring'.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Nydannede efternavne

Nydannede efternavne

Hvis du ønsker at tage et helt nyt efternavn, der ikke allerede er i slægten eller bæres som efternavn her i landet, kan du søge om at få navnet godkendt.

Undersøg hos Danmarks Statistik om navnet allerede findes.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor, eller af personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland.

Find oplysninger om sogn. Find oplysninger om sønderjysk kommune.

Du kan læse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Adresseringsmellemnavne ('mistet' mellemnavn)

Adresseringsmellemnavne ('mistet' mellemnavn)

Et adresseringsmellemnavn er ikke et navn, du bærer efter navnelovens regler, men er alene et navn, du kunne anmelde til folkeregistret/CPR efter regler, der var gældende før 1. april 2006.

Efter den 1. april 2006 kan man ikke mere anmelde adresseringsmellemnavne. De navne der er anmeldt før den 1. april 2006, kan forblive i folkeregistret/CPR, indtil du ændrer dit efternavn eller anmoder om at få adresseringsmellemnavnet slettet.

Her kan du kan læse mere om reglerne for adresseringsnavne før og efter 1. april 2006:

Et adresseringsmellemnavn vil typisk være dit oprindelige efternavn, din ægtefælles mellemnavn eller en tidligere ægtefælles efternavn. Det er i dag muligt at få visse adresseringsmellemnavne som egentlige mellemnavne. Stammer navnet fra din ægtefælle, skal ægtefællen samtykke. Du kan ikke få et navn fra en fraskilt ægtefælle. Du skal søge i dit bopælssogn og der skal betales gebyr for navneændringen.

Ønsker du at få slettet et adresseringsmellemnavn kan du kontakte din kommune. Ændring af dit adresseringsnavn (kaldenavn) er gratis.

Adresseringsnavn (kaldenavn)

Adresseringsnavn (kaldenavn)

Du kan ændre dit adresseringsnavn (kaldenavn) ved at kontakte din kommune.

Et kaldenavn – eller adresseringsnavn – er det navn, du gerne vil kaldes, selvom det ikke er dit fulde navn. Hvis du fx hedder Anna Marie Jensen, men kun kaldes Anna Jensen, kan du registrere det som dit kaldenavn hos borgerservice.

Vær opmærksom på følgende, når du skifter kaldenavn:

  • Kaldenavnet altid skal indeholde dit efternavn og mindst ét af dine fornavne skrevet fuldt ud
  • At ændre kaldenavn betyder ikke, at du laver en navneændring 

Det koster ikke noget at skifte kaldenavn.

Hvornår eller hvordan får jeg en attest?

Hvornår eller hvordan får jeg en attest?

Du kan bestille en attest med NemID.

Hvis ikke du har eller kan få NemID, skal du henvende dig personligt til et kirkekontor. Hvis du eller én i familien netop har fået en navneændring med NemID, får anmelder automatisk tilsendt 'Bekræftelse af navn' til anmelders digitale post.

Til din information kan alle myndigheder se, når navneændringen er registreret i CPR.

Hvis du vil klage over personregisterførerens afgørelse på din ansøgning

Hvis du vil klage over personregisterførerens afgørelse på din ansøgning

Du kan sende din klage med bilag til personregisterføreren. Personregisterføreren sender din klage og alle sagens dokumenter til Familieretshuset. Familieretshuset sender dig et brev, når de har modtaget klagesagen.

Personregisterføreren har pligt til at oplyse dig om, hvordan du klager, hvad tidsfristen er, og hvad du kan klage over.

Læs mere om klagemuligheder og hvem der behandler din ansøgning på Familieretshusets hjemmeside.

Publiceret 07-01-2019