Sagsbehandlingstider Arbejdsmarkedsafdelingen

På det sociale område skal Skal Kommune efter ’Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2’ fastsætte, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i din sag.

Sagsbehandlingstiden er den tid, det tager at træffe en afgørelse i din sag - regnet fra den dag, Skive Kommune modtager sagen. 

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor du har indgivet din ansøgning, og frem til du har fået din afgørelse. 

Der er tale om generelle sagsbehandlingstider. Det betyder, at din konkrete sag kan tage længere tid, hvis fx al relevant dokumentation endnu ikke foreligger.

Nedenfor ses de aktuelle sagsbehandlingstider for sociale afgørelser i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Lov om social pension

Lov Område Sagsbehandlingstid Bemærkning
§ 17   

Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag (førtidspensionssag).

Sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension
efter 8 uger

 
§ 18

Beslutning om overgang
til behandling efter reglerne om førtidspension.

 

 

3 måneder fra der i pensions-udvalget er truffet afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension  
§ 21

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension jf. §17 stk. 1, 3 pkt. og § 18

 

 

 

 

Hvis fristen ikke kan
overholdes skal pågældende have en redegørelse for den forlængede
sagsbehandlingstid og besked om, hvornår sagen forventes
afgjort.

 

 

Lov om delpension

Lov Område Sagsbehandlingstid Bemærkning
§ 5 Ansøgning om
delpension

4 uger

 

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet alm. og alm. Førtidspension

Lov Område Sagsbehandlingstid Bemærkning
§ 16 Ansøgning om bistands- og
plejetillæg

3 måneder

 
§ 21 Ansøgning om invaliditetsydelse 3 måneder  

 

Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven)

Lov Område Sagsbehandlingstid Bemærkning
  Ansøgning om kontanthjælp, kontantydelse og introduktionsydelse  2 uger  
§ 142

Stillingtagen til om en person er
revalidend.

 

 

 3 måneder

 

 

Kan i særlige tilfælde forlænges yderligere 3 måneder, hvis der er brug for arbejdsprøvning,
lægeudtalelse og lignende.
§ 63 

Særlig støtte under revalidering jf. Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 14.

4 uger 

 

Kan i særlige tilfælde forlænges i indtil 3 måneder ved særlige
dokumentationsbehov.
§ 64-64a Boligudgifter på grund af nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne ved halv revaliderings-ydelse / deltagelse
i for-revalidering 

4 uger

 

Kan i forlænges i yderligere 4 uger ved særlige undersøgelsesbehov.
§ 65 Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 3 måneder Kan forlænges i yderligere 3
måneder ved behov for afklaring eller anden for-revalidering.
§ 74-74h Ledighedsydelse og særlig ydelse i forbindelse med
fleksjob
2 uger  
§ 81 Ansøgning om 
enkeltudgifter
2 uger  
§ 82 Ansøgning om 
sygebehandling -
medicin
2 uger  
§ 83 Ansøgning om 
samværsudgifter
2 uger  
§ 85 Ansøgning om 
hjælp til flytning
2 uger  
§ 85a Ansøgning om
efterlevelseshjælp
2 uger  

  

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov Område Sagsbehandlingstid Bemærkning
§ 133 Tilskud til arbejdsgiver vedrørende fleksjob ansat før den 1. januar 2013 4 uger  
§ 179 Ansøgning om 
arbejdsredskaber,
arbejdspladsindretning
mv. til fleksjobmodtagere
 4 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 3 måneder, hvis der er et særligt undersøgelsesbehov
§ 172 -176  Tilskud til aktiverede
eller revalidender til
undervisningsmateriale,
arbejdsredskaber
m.m.
4 uger  Sagsbehandlingstiden kan
forlænges til 3 måneder, hvis der er et særligt
undersøgelsesbehov, fx kan der være behov for at
undersøge, hvilke udgifter
uddannelsesinstitutionen eller en arbejdsgiver selv
forudsættes at afholde.
§ 178  Tilskud til 
arbejdsredskaber,
arbejdspladsindretning og
introduktion til
personer uden
løntilskud.
4 uger  Kan i særlige tilfælde forlænges i indtil 3 måneder ved særlige
dokumentationsbehov.

 

Lov om sygedagpenge

Lov Område Sagsbehandlingstid Bemærkning
§ 6 og
§ 38
Ansøgning om dagpenge
ved sygdom
 2 uger  
§ 41 og
§ 43
Ansøgning om dagpenge
ved sygdom til
selvstændig
erhvervsdrivende
 2 uger  
§ 54-60  Ansøgning om refusion fra
arbejdsgivere
 2 uger  

 

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselslov)

Lov Område Sagsbehandlingstid Bemærkning
§ 19 og
§ 30
Ansøgning om dagpenge
ved barsel
 2 uger  
§ 39 og
§ 40 
Ansøgning om refusion fra
arbejdsgivere
2 uger  

Lov om individuel boligstøtte (Boligloven)

Lov Område Sagsbehandlingstid Bemærkning
§ 56  Beboerindskud  2 uger  

 

 

Publiceret 18-01-2018