Hvis du som pensionist har problemer med at få økonomien til at hænge sammen i forhold til nogle konkrete udgifter, kan du ansøge kommunen om et personligt tillæg.

For at få økonomisk hjælp, skal udgiften være rimelig og nødvendig. Afgørelsen sker efter kommunens vurdering af din økonomi og dine økonomiske forhold skal være særligt vanskelige.

Et personligt tillæg er skattefrit.

Det er op til kommunen at vurdere, om der er tale om en rimelig og nødvendig udgift, og om pensionisten ved en rimelig tilrettelæggelse af sin økonomi selv burde kunne dække udgiften helt eller delvist.

Kommunen skal træffe afgørelse om personlige tillæg efter en konkret, individuel vurdering af dine økonomiske forhold - det vil sige en samlet vurdering af dine indtægtsforhold, herunder størrelsen af den sociale pension og alle andre indtægter og formue - sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter.

 

Særligt for brøkpensionister
En pensionist, som modtager nedsat pension på grund af optjeningsreglerne - brøkpension - kan efter ansøgning om et personligt tillæg eventuelt få et supplement til brøkpensionen. 

 

Tilbagebetaling
Økonomisk støtte i form af personligt tillæg er som udgangspunkt ikke tilbagebetalingspligtig.

Kommunen kan dog træffe beslutning om tilbagebetaling, hvis der for eksempel kan forudses en forbedring af de økonomiske forhold, som gør at du er i stand til at tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid.

Ønsker du at søge om personligt tillæg eller enkeltydelser, skal du rette henvendelse til Skive Kommune.

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk

Hvordan får jeg et personligt tillæg?

Hvordan får jeg et personligt tillæg?

Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Kan jeg få personligt tillæg?

Kan jeg få personligt tillæg?

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling og diætkost, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

Kan jeg få tillæg ud over personligt tillæg?

Kan jeg få tillæg ud over personligt tillæg?

Måske kan du få andre tillæg ud over det personlige tillæg. Fx:

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Brexit

Brexit

Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere vil være et EU-land. Det får konsekvenser på en lang række områder. Det vil bl.a. få betydning for den fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU-lande. Udenrigsministeriet har en oversigt over de områder, der bliver berørt: 

Publiceret 05-01-2017