Hvis du er førtidspensionist, og har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, og har særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du søge om enkeltydelser.

Hvis du er førtidspensionist, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, og har særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du søge om et personligt tillæg.

Rimeligt begrundede enkeltudgifter
Hjælp til at få dækket uforudsete enkeltudgifter forudsætter, at du ikke kan betale for udgiften, og at udgiften vil gøre det svært for dig og din familie at klare sig.

Det er et krav, at du ikke har kunnet forudse udgiften og derfor ikke har kunnet spare op til den, fordi du har været ude for ændringer i dine forhold hvor din egen afholdelse af udgiften vil gøre det vanskeligt at klare dig selv i fremtiden.

Din samlede økonomiske situation tages op til en konkret vurdering af behovet, og tillægget ydes kun, hvor det skønnes at være af helt afgørende betydning for din og evt. familiens videre livsførelse.

Hjælp til medicin og sygebehandling
Du kan søge hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lignende, hvis du ikke selv kan betale. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem.

I vurderingen indgår husstandens samlede indtægts- og formueforhold, sammenholdt med størrelsen af rimelige og nødvendige udgifter.

Hjælpen kan eventuelt være mod tilbagebetaling.

Ønsker du at søge om personligt tillæg eller enkeltydelser, skal du rette henvendelse til Skive Kommune, Ydelseskontoret, Torvegade 10, 7800 Skive.

Publiceret 29-11-2018