Hvis du har brug for andet hjælp end hjemmehjælp
Ud over hjemmehjælp/hjemmepleje kan Skive Kommune også tilbyde andre former for hjælp:

  • sygepleje
  • lægeordineret behandling
  • rådgivning og vejledning
  • hjælp og støtte til døende og deres pårørende

 

Aktiviteter i et dagcenter
For at fastholde færdigheder og livskvalitet kan vi tilbyde forskellige aktiviteter i et dagcenter. 
Læs mere om Skive kommunes dagcentre her.

 

Ældrebolig eller plejebolig
Hvis du ikke længere er i stand til at klare dig i din nuværende bolig, kan du blive visiteret til en af kommunens ældre-og/eller handicapvenlige boliger, eller en lejlighed på et af kommunens plejecentre.

 

Afløsning/aflastning
Hvis du som ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende passer en plejekrævende person i hjemmet kan vi tilbyde dig aflastning. Eksempler på aflastning er:

  • ophold i daghjem/dagcenter i dagtimerne
  • midlertidigt ophold i plejebolig
  • afløsning i hjemmet i begrænset omfang

Se aktuelle priser på midlertidigt ophold her

Plejeorlov til pasning af en nærtstående
Hvis du vil passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du ansøge om plejevederlag efter Servicelovens § 119. Læs mere om plejeorlov her


 
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
Hvis du ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, kan du ansøge om ansættelse til pasning af din nærtstående. Læs mere her.

 

Madservice
Hvis du ikke længere er i stand til at tilberede din varme mad, kan du blive visiteret til at få din mad leveret i form af kølemad eller varmeholdt mad. det er frit valg på madservice. Læs mere om frit valg her

Se aktuelle priser for madservice her

Omsorgstandpleje
Hvis du har vanskeligt ved at bruge det almindelige sygesikringstandplejetilbud, kan du blive visiteret til omsorgstandpleje. Vær opmærksom på, at du skal betale et fast årligt beløb til ordningen.

  

Hjælpemidler
Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, og et hjælpemiddel kan afhjælpe følger af den nedsatte funktionsevne, kan du efter en individuel, konkret vurdering låne hjælpemidlet af kommunen.
Du kan læse mere om udlån af hjælpemidler her.


Handicapkørsel
Hvis du har væsentlig nedsat gangfunktion kan du søge denne ordning til fritidskørsel. Læs mere om handicapkørsel her

 

Træning
For at du kan være mest muligt selvhjulpen kan vi tilbyde træning, så du kan bevare eller genvinde færdigheder. Kontakt Sundhedscenter Skive for yderligere information om træning/genoptræning.

 

Kvalitetsstandarder og indsatskatalogs
Du finder et link til Skive kommunes kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt vores indsatskatalog her.

Publiceret 08-02-2017