Har du ikke optjent ret til fuld pension i Danmark, og modtager du en såkaldt brøkpension, kan du søge om hjælp efter § 27 a i aktivloven, hvis du ikke har andre indtægter eller formue, der kan dække dit behov.

Din samlede økonomiske situation tages op til en konkret vurdering af behovet, og tillægget ydes kun, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

I vurderingen indgår husstandens samlede indtægts- og formueforhold, sammenholdt med størrelsen af rimelige og nødvendige udgifter.

Publiceret 28-01-2016