Hvert år i februar måned indkalder SIS foreningernes planer og ønsker for etablering og større renovering af alle typer anlæg - haller, klubhuse, udeanlæg. På baggrund af overordnede kriterier foretager SIS en prioritering, som går videre til Skive Kommune for politisk behandling og bevilling.

 

ANLÆG (lokaler, klubhuse, haller og udendørs). Det drejer sig om:

a) etablering af nye anlæg, og/eller

b) om- og tilbygning til eksisterende anlæg, og/eller

c)  renovering/ekstraordinær vedligeholdelse af anlæg   


De mange kommunale anlægsopgaver fordrer planlægning over en længere årrække.

VIGTIGT: Det har vist sig nødvendigt og hensigtsmæssigt at opdele oversigten i nyanlæg og renovering af eksisterende anlæg (omlægning af baner, ny belægning, nyt tag, badefaciliteter o.lign.). Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver er nødvendige for at opretholde funktionsduelige anlæg. Der kan i forbindelse med ombygning og / eller større renoveringsopgaver opstå muligheder for tiltag rettet mod nye brugere, eller for etablering af energibesparende foranstaltninger.

Endvidere skal der angives et realistisk overslag over såvel anlægs-/renoveringsudgifter som årlige driftsudgifter. Det gælder både store og mindre anlæg.


Hvis I har ændringer (omfangsmæssigt, økonomisk, m.m.) til tidligere fremsendte anlægsønsker (jf. side 2 nedenfor), så skal der fremsendes yderligere materiale, som klart belyser og beskriver disse ændringer. Dette gælder også projekter som allerede ved budgetlægningen i efteråret foregående år er blevet indskrevet i budgettet for de kommende overslagsår.Tidligere fremsendte anlægsønsker medtages kun, hvis der udtrykkeligt gøres opmærksom på det i skemaet.

For større anlægsopgaver er det vigtigt med et godt og gennemarbejdet bilagsmateriale.

Anlægsønskerne fremsendes hvert år senest d. 1. marts.

Skive Idrætssamvirke
Frederiksdal Alle 7
7800 Skive

Email: lm@skiveidraetssamvirke.dk

Ansøgningsskemaer udsendes til foreningernes formænd og kasserere senest 30 dage før ansøgningsfristen. 

Publiceret 13-03-2020