Årets tema for kampagnen er kontrol af regler for opbevaring og overdækning af markstakke med komposteret dybstrøelse. Korrekt etablering af markstak er vigtig af hensyn til miljøet, men også for at mindske lugtgener for beboere i området.

Kontrollerne vil blive udført uanmeldt i slutningen af november og i starten af december måned.

Herunder er en opsummering af reglerne for opbevaring af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak.

Det skal generelt sikres, at placeringen af markstakken ikke medfører risiko for forurening af grundvandet eller afstrømning til søer, vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl.

Krav til afstande

Markstakke må ikke etableres inden for følgende afstande:

  • 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning
  • 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
  • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m²
  • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
  • 15 m til beboelse på samme ejendom
  • 30 m til naboskel

Alle markstakke skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale eksempelvis plastic. Da et af formålene med overdækningen er at reducere lufttilgangen, skal stakken overdækkes så lufttæt som muligt. Det kræver store overlap i samlinger og omhyggelighed med tildækning langs kanter og i overlap. Til fastholdelse af overdækningen kan f.eks. anvendes halmballer, bildæk, sandsække eller lignende. Der må ikke anvendes møg til fastholdelse af overdækningen.

Markstakke må højst ligge samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Der skal føres årlige optegnelser over markstakkene med oplysninger om placering og oplagringsperiode, f.eks. ved angivelser på et kort.

Hvad må ikke opbevares i markstak

Dybstrøelse fra kalvebokse
Dybstrøelse fra kalvebokse, hvor der er hyppig udmugning, kan ikke betragtes som kompost. Før dybstrøelse fra kalvebokse må oplagres i markstak, skal det opbevares på en godkendt møddingsplads i mindst 3-4 måneder.

Fast gødning fra ædeplads (kvæg)
Gødning fra ædeplads i dybstrøelsesstalde må ikke lægges direkte i markstak. Før fast gødning fra ædeplads må oplagres i markstak, skal dette opbevares overdækket på møddingsplads i mindst 3 måneder.

Halmspild fra pelsdyr (mink og lignende)
Halm iblandet foderrester og urin, opsamlet under burene, kan ikke lægges direkte i markstak. Dette materiale skal først undergå en komposteringsproces på en godkendt møddingsplads.

Fast gødning fra heste
Selv om tørstofprocenten i dybstrøelse fra heste er over 30 %, må det ikke lægges direkte i markstak, idet gødningen ikke har gennemgået en komposteringsproces. Før hestegødningen må oplagres i markstak, skal den opbevares på en godkendt møddingsplads i mindst 3-4 måneder.

 

 

Publiceret 24-11-2017