Tilsynskampagne 2018 på landbrug

Skive Kommunes tilsynskampagne for 2018 på landbrugsområdet, er en informationskampagne målrettet hestehold.

Kampagnen vil have fokus på, at få et bedre overblik over alle hestehold i Skive Kommune. En del hestehold er registreret i forvejen og de får regelmæssigt tilsyn men der er også mange mindre hestehold, som ikke har anmeldt dyreholdet til kommunen. Andre fokusområder er, at forbedre kendskabet til gældende regler for opbevaring af hestegødning samt Planlovens krav ved etablering af ridebaner, ridehaller og læskure.

Den miljømæssige gevinst vil være en lavere ammoniakfordampning samt mindre sandsynlighed for uheld ved overløb fra møddingspladser til vandløb, dræn og bar jord. Desuden kan vi forhindre eventuelle flue- og lugtgener fra møddingspladser/containers/markstakke, hvis hestegødningen opbevares korrekt.

I forbindelse med tilsynskampagnen har Skive Kommune udarbejdet en folder ”Vejledning om hestehold”, hvor de vigtigste miljøregler er samlet.

Erhvervsmæssigt hestehold

Husdyrbrugsloven skelner mellem erhvervsmæssigt dyrehold og ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis man har mere end 4 heste, eventuelt med føl, regnes dyreholdet for værende erhvervsmæssigt.

Du skal have en særlig miljøtilladelse, hvis staldarealet (produktionsarealet) på din ejendom bliver større end 100 m², dog først når det bliver større end 200 m², hvis besætningen alene består af heste.

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. 

Erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hestehold med 4 heste eller derunder anses for ikke erhvervsmæssigt, men er omfattet af bestemmelserne i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Hvis du har mere end fire heste på din ejendom, skal du anmelde dyreholdet til Skive Kommune. 

Det er ikke tilladt at holde hest i byzone eller i sommerhusområder, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Dog kan der i særlige tilfælde gives dispensation. Reglerne gælder også for afgræsning.

Vær også opmærksom på:

  • Opførelse af bygninger eller læskure til heste, herunder møddingshus kræver byggetilladelse. 
  • Opførelse af stalde, læskure, etablering af ridebane, ridehal og/eller møddingplads kan kræve landzonetilladelse.
  • Rideskole og hestepension kræver landzonetilladelse.

Opbevaring af hestegødning                   

Hestegødningen skal opbevares på en møddingplads med afløb eller i en tæt container.

SEGES har udarbejdet en serie informationsblade med direkte anvisninger vedrørende landbrugsbyggeri, udenomsfaciliteter m.v. Serien kaldes "Landbrugets Byggeblade" og der er byggeblade som bl.a. omhandler møddingspladser og container til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v.

Alternativt kan man aftale med en landmand om at aftage hestegødningen eller aflevere den til et biogasanlæg, som løbende kan modtage hestegødningen.

Publiceret 08-01-2019