Færdselstavler
Skive Kommune forestår i samarbejde med politiet opsætning af godkendte færdselstavler på kommuneveje, og på private fællesveje i byzone. I praksis omfatter det advarselstavler, vigepligtstavler, forbudstavler, påbudstavler og oplysningstavler.  

Det tilstræbes, at der altid er den skiltning, som er nødvendig for trafikken, dog under hensyn til, at mængden af skilte ikke bliver for stor.  

Bliver du som trafikant opmærksom på behov for yderligere skiltning, kan du rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, Drift og Anlæg. Herefter vil Kommunen i samarbejde med politiet vurdere forslaget.

Hvis du påkører et skilt eller andet vejinventar, kan du ligeledes rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, Drift og Anlæg. 
 

Gadelys
Langs størstedelen af de kommunale veje, private fællesveje, stier og parkeringspladser er der etableret gadebelysning.

Ved etableringen af belysningen er taget hensyn til, at gældende regler overholdes, således at trafikken kan afvikles sikkert, og at bløde trafikanter oplever tryghed ved at færdes på cykelstier og fortove.

Der er opstillet godt 12.000 gadelamper fordelt i hele kommunen. For tiden er der endnu områder i kommunen, hvor belysningen er reduceret ved at nogle lamper slukker i nattetimerne, hvilket i praksis betyder mellem kl. 22.00 og kl. 06.00. Dette princip er dog under afvikling.

I takt med at gadelyset renoveres og udskiftes til nye og mindre strømforbrugende LED-lyskilder, bliver alle gadelamper aktiveret i nattetimerne, dog med en reduktion i lysstyrken på hver lampe.

Der foretages regelmæssigt eftersyn af gadelamperne for at sikre, at det er velfungerende. Der kan dog stadig forekomme fejl, og indmelding herom kan ske til nedenstående:

 

Fejlmelding af gadelys i Skive Kommune

Ved fejl der har sikkerhedsmæssig karakter eller ved større fejl (flere lamper uden lys), skal du ringe til vores døgnbemandede support på tlf. 89114900

Fejlmelding af gadelys

Publiceret 03-10-2019