Formålet med vådområderne er at mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden eller at mindske udledningen af fosfor til nogle af kommunens søer.

I menuen til venstre kan du finde flere oplysninger om de forskellige vådområder.

Kvælstof-vådområder

Kvælstof-vådområder laves typisk ved at etablere søer med våde enge omkring eller ved at hæve bunden i vandløb, så de vandløbsnære arealer generelt bliver mere våde. I vådområderne omsættes kvælstof på nitrat-form til kvælstof på gas-form gennem en proces, der kaldes denitrifikation. Derved fjernes det fra vandmiljøet, hvor det kan gøre skade og damper til atmosfæren, som i forvejen består af ca. 80 procent kvælstof, og derfor ikke tager skade af det ekstra bidrag.

Fosfor-vådområder

Fosfor-vådområder laves også ved at hæve vandløbsbunden, men her er formålet at lave periodevise oversvømmelser af de vandløbsnære arealer. Oversvømmelserne sker ved høje vandføringer, og ved oversvømmelserne aflejres fosfor, som er bundet til partikler i vandet, på arealerne langs med vandløbene, og derved mindskes udledningen af fosfor til de nedstrømsliggende søer.

Økonomi og samarbejde

Etableringen af vådområder er en del af statens indsats for at forbedre vandmiljøet, og betales derfor af stats- og EU-midler. Staten har indgået aftale med kommunerne om at deltage i arbejdet, så i praksis er det kommunerne, der står for at udpege egnede områder og gennemføre mange af projekterne.

Skive Kommune har indgået et samarbejde med Limfjordsrådet om at lave vådområderne. De samarbejder også med de øvrige kommuner omkring Limfjorden, og derfor har de fået det overordnede ansvar for, at kommunerne når de mål for etablering af vådområder omkring Limfjorden, som staten har fastsat. 

Proces for etablering af vådområder

Når der skal laves vådområdeprojekter, sker det i flere trin. Første trin består i af lave en forundersøgelse, der skal vise, om det er praktisk muligt og miljømæssigt fornuftigt at lave et vådområde. Hvis forundersøgelsen viser, at det er muligt og fornuftigt, undersøges lodsejernes holdning og interesse for projektet. Hvis de viser en positiv interesse, igangsættes en egentlig jordfordeling, hvor lodsejerne enten kan sælge eller bytte jorden indenfor projektområdet, eller indgå en aftale om, at jorden kan indgå mod kompensation. Når jordfordelingen er gennemført, kan anlægsfasen sættes i gang.

Frivillighed

Projekterne gennemføres kun, hvis der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

Publiceret 18-01-2019