Forbedret spildevandsrensning

I Skive Kommune har mange ejendomme i det åbne land i de seneste cirka 10 år fået påbud om at forbedre deres spildevandsrensning. Vi skal nemlig have forbedret forholdene i både vandløb, søer og fjord. Dit husspildevand indeholder bl.a. organisk stof, fosfor og kvælstof, der er med til at belaste recipienterne.

Et spildevandsbelastet vandløb kan føre til iltsvind og derved fortrængning af både fisk og insekter, der under iltrige forhold ville trives i vandløbet. Der er i de statslige vandområdeplaner fastsat målsætninger for en række vandløb. Målsætningerne bygger på det gamle Viborg Amts og de tidligere fire kommuners (Gl. Skive-, Spøttrup-, Sallingsund- og Sundsøre Kommune) samlede vurdering. Skive Kommune har pligt til at sikre at målsætningerne opfyldes. Derfor har vi i Skive Kommunes Spildevandsplan udlagt en række prioriterede indsatsområder, hvor spildevandsforholdene skal undersøges. Når det er relevant meddeler vi påbud om forbedret spildevandsrensning.

Vi meddeler påbud hvis:

  1. ejendommens afløbsforhold og udledning er fastlagt,
  2. ejendommens udledning bidrager til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde, og
  3. der er dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt.

Det er altså ikke afgørende, hvor meget spildevand din ejendom udleder. Det afgørende er at din ejendom bidrager til spildevandsudledningen i området.

Uhygiejniske forhold

En ejendom kan også få påbud om forbedret spildevandsrensning på grund af uhygiejniske forhold. I det tilfælde er det ikke afgørende, om recipienten er forurenet eller ej, da formålet med påbuddet er at afhjælpe de uhygiejniske forhold.

 

Publiceret 30-08-2019