Vedtægter for Skive Idrætssamvirke (SIS)

Senest opdateret 26. marts 2015

 

§ 1.

Navn og hjemsted

Idrætssamvirkets navn er Skive Idrætssamvirke (SIS). Idrætssamvirkets hjemsted er Skive Kommune.

 

§ 2.

Formål

Idrætssamvirkets formål er gennem en sammenslutning af idrætsforeninger i Skive Kommune at

 • fremme idrætslivet i kommunen ved at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene
 • fremme et godt samarbejde mellem medlemsforeningerne
 • varetage den samlede idræts interesser over for kommunen, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere
 • varetage idrættens opgaver vedrørende ”natur – miljø - plan”
 • formidle den nødvendige kontakt for udbygning, vedligeholdelse og benyttelse af såvel offentlige, private som selvejende institutioners idrætsanlæg og lokaler
 • forvalte fælles økonomiske midler

 

§ 3.

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Skive Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, eller foreninger, hvis hovedformål er udøvelse eller fremme af idræt.

 

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen og skal være bilagt

 • en fortegnelse over foreningens bestyrelsesmedlemmer
 • en redegørelse for det samlede medlemstal, kontingentbetaling samt en evt. opdeling i afdelinger.
 • et eksemplar af foreningens vedtægter

Bestyrelsen afgør, om optagelsesansøgningen kan imødekommes.

Bestyrelsens evt. afslag kan af ansøgeren indbringes til prøvelse på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

 

§ 4.

Medlemskab/udmeldelse

Medlemskab gælder for et kalenderår og fortsætter uændret medmindre udmeldelse har fundet sted skriftligt over for bestyrelsen senest 1. oktober forud for udmeldelsesåret.

 

Så længe medlemskabet består, skal alle henvendelser fra medlemsforeningerne til kommunale og andre offentlige myndigheder ske gennem idrætssamvirket.

 

§ 5.

Kontingent

Hver medlemsforeningen betaler årligt et kontingent, som fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde.

 

Betalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

Grundlaget for den enkelte forenings årlige kontingentberegning er det opgivne medlemstal ved foreningens lokale generalforsamling i kalenderåret forud for repræsentantskabsmødet.

 

Medlemsforeninger, der er i kontingentrestance har ikke adgang til repræsentantskabsmødet.

 

§ 6.

Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere medlemsforeninger eller deres repræsentanter, hvis de ved handling eller undladelse skader idrætssamvirket eller ikke overholder vedtægterne.

 

Eksklusionen kan indankes for førstkommende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabets afgørelse kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne.

 

§ 7.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er idrætssamvirkets øverste myndighed.

 

Repræsentantskabet består af:

 • 1 repræsentant for foreninger med til og med 199 medlemmer
 • 2 repræsentanter for foreninger med fra 200 til og med 399 medlemmer
 • 3 repræsentanter for foreninger med fra 400 medlemmer og opefter
 • idrætssamvirkets bestyrelse

 

Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Repræsentantskabsmøderne er altid beslutningsdygtige, såfremt de er lovligt indvarslet.

 

Medlemsforeninger med kun 1 repræsentant kan derudover møde med en observatør ved repræsentantskabsmødet.

 

Bestyrelsen kan invitere gæster til repræsentantskabsmødet.

 

§ 8.

Ordinært repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Indkaldelsen foregår skriftlig til medlemsforeningerne med mindst 6 ugers varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til valg, skal med skriftlig motivering være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.

 

Specificeret dagsorden med bilag, herunder

 • forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet,
 • forslag til kandidater til valg på repræsentantskabsmødet,
 • den reviderede årsrapport

fremsendes til medlemsforeningerne senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

 

Dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent.

3.     Bestyrelsens beretning.

4.     Eventuelle udvalgs beretninger.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse, 
        samt fremlægges af budgetter for det kommende regnskabsår.

7.     Fastsættelse af kontingent.

8.     Fremlæggelse af indsatsområder.

9.     Valg af:
        a. formand
        b. næstformand
        c. sekretær
        d. økonomiansvarlig
        e. øvrige bestyrelsesmedlemmer
        f. suppleanter til bestyrelsen

10.   Valg af:
        a. revisor
        b. revisorsuppleanter

11.   Eventuelt

 

§ 9.

Repræsentantskabsmødets ledelse

Repræsentantskabsmødet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, men behøver ikke at være medlem af repræsentantskabet.

 

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsform.

 

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed med mindre vedtægterne kræver noget andet.

 

 

§ 10.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen indkalder til det, eller når mindst 10 foreninger stiller skriftligt krav herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

 

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af anmodningen. Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afvikles efter samme regler som det ordinære.

 

§ 11.

Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår idrætssamvirkets daglige ledelse.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde, således at

 • Formanden og sekretæren vælges i lige år
 • Næstformanden og den økonomiansvarlige vælges i ulige år.
 • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
 • 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
 • 2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år

 

For at være valgbar til bestyrelsen skal kandidaten være medlem af en af Idrætssamvirkets medlemsforeninger.

 

Fraværende kandidater kan vælges til en bestyrelsespost, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den pågældende post.

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, heraf formanden eller næstformanden er til stede.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen udpeger de personer, der skal repræsentere idrætssamvirket i andre forhold.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent, ansætte lønnet medhjælp.

 

Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.

 

Beslutninger vedr. åbne punkter på bestyrelsens dagsorden offentliggøres på hjemmesiden.

 

§ 12.

Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

 

Årsrapporten skal indeholde driftsregnskab samt status, og skal godkendes af bestyrelsen inden fremlæggelse på repræsentantskabsmødet.

 

§ 13.

Revision

Det ordinære repræsentantskabsmøde vælges på skift 2 revisorer for 2 år ad gangen, idet de afgår skiftevis hvert andet år.

 

Hvert år vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år ad gangen.

 

Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsrapporten skal forsynes med en påtegning.

 

§ 14.

Tegning og hæftelse

Idrætssamvirket tegnes af formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, eller ved formandens forfald af et flertal af bestyrelsen.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes idrætssamvirket af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsen kan meddele fornødne fuldmagter til overfor myndighederne, bank og lignende alene at underskrive på idrætssamvirkets vegne.

 

Umiddelbart efter ordinært repræsentantskabsmøde udfærdiges et underskriftsblad udvisende bestyrelsens sammensætning og bestyrelsesmedlemmernes personlige underskrift.

 

Underskriftsbladet, attesteret af formanden og dirigenten, skal være gyldigt bevis for bestyrelsens sammensætning overfor forretningsforbindelser og offentlige myndigheder.

 

Der påhviler ikke bestyrelsen, medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler idrætssamvirket.

Eventuelle økonomiske krav mod idrætssamvirket kan kun søges i idrætssamvirkets formue.

 

§ 15.

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16.

Opløsning

Eventuel opløsning af idrætssamvirket kan kun ske på 2 på hinanden efterfølgende repræsentantskabsmøder med mindst 6 ugers mellemrum. Hver gang skal mindst 2/3 af de afgivne stemme være for opløsningen.

 

På det sidste repræsentantskabsmøde træffes ved simpelt flertal beslutning om anvendelsen af idrætssamvirkets midler til idrætsformål inden for Skive Kommune.

Publiceret 13-03-2020