Indsatsområder inden for idrætten i 2018-2019

Frivillighed

Skive Idrætssamvirke (SIS) vil gerne være medvirkende til at mindske de administrative byrder, der ligger i foreningerne. Samtidigt ønsker SIS at hjælpe foreningerne i rekrutteringen af kompetente ungdomstrænere gennem samarbejdet med Skive Kommunes fritidsmentor.

Målsætninger:

SIS vil søge eksterne samarbejder også udenfor kommunen, så Skive Kommune kan blive en af de mest enkle kommuner at være forening i.

SIS vil gøre det lettere at sidde i en foreningsbestyrelse. Dette skal blandt andet ske gennem bedre introduktion af SIS overfor nye bestyrelsesmedlemmer i SIS medlemsforeninger. Eksempelvis gennem en velkomst/introduktions mappe til nye bestyrelsesmedlemmer.

SIS vil styrke positionen som talerør for Skives idrætsliv ved, at øge inddragelsen af medlemsforeningerne i aktuelle lokalidrætslige spørgsmål. Eksempelvis gennem workshop og ad hoc arbejdsgrupper.

Uddannelse af frivillige

SIS ønsker at understøtte de frivillige lederes kompetencer. Både via den kursusstøtte som SIS uddeler på vegne af Skive Kommune, men også ved at tilbyde kurser lokalt, som kan skabe netværk og styrke frivilligheden i idrætsforeningerne i Skive Kommune.

Målsætninger: 

SIS vil arbejde for, at flere kurser afholdes lokalt således, at uddannelse af frivillige bliver let tilgængelig.

SIS vil fortsætte det gode samarbejde med Ungdomsskolen-Skive om at tilbyde kurser målrettet unge trænere/ledere og de frivillige voksne, som omgås bl.a. udsatte børn og unge i idrætsforeningerne.

Drift af idrætsfaciliteter

SIS vil sætte fokus på kommunens drift af idrætsfaciliteter således at denne også i fremtiden tilgodeser muligheden for et alsidigt idrætsliv i hele Skive Kommune.

Målsætninger:

SIS vil følge og i nogen grad understøtte Skive Kommunes deltagelse i IDAN og SDUs undersøgelse af ”fremtidens idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering”.

SIS vil sætte fokus på foreningernes brug af kommunens idrætsfaciliteter, og understøtte foreningerne i at udbyde aktiviteter, som henvender sig til nye målgrupper.

Bevæg dig for livet – Skive Kommune

SIS har i løbet af 2017 været tæt involveret i processen omkring opstarten af visionsaftalen ”Bevæg dig for livet – Skive Kommune”. Aftalen indeholder bl.a. en målsætning om at få flere aktive medlemmer i alle aldre ind i Skive Kommunes idrætsforeninger. SIS tror på, at et godt og langt idrætsliv formes i idrættens forpligtigende fællesskaber, og det er derfor SIS’ klare ambition, fortsat at være en tæt samarbejdspartner i hele projektperioden.

Målsætninger:

SIS vil arbejde for, at få flere medlemmer ind i idrætsforeningerne på foreningernes vilkår og på en bæredygtig måde.

SIS vil fortsat understøtte medlemsforeningerne i at arbejde med at skabe gode idrætstilbud til alle aldersgrupper. Eksempelvis vil SIS bygge videre på erfaringerne fra projekt ”Motion plus – en vej til fællesskabet” ved at understøtte foreningernes arbejde med tilbud til 65+ segmentet.

Nye organiseringsformer

SIS har i 2015 understøttet etableringen af Skive Streetsportsklub og Skive Streetsportcenter efter grundlæggende foreningsprincipper. Foreningens bestyrelse består af medlemmer i alderen 13 – 25 år, og der var kampvalg til samtlige bestyrelsesposter ved foreningens stiftende generalforsamling. SIS ser dette som et klart signal om, at de unge gerne vil foreningslivet som organiseringsform og mødested, men det skal ske på de unges præmisser, og med frihed til en mere fleksibel organiseringsform.

Målsætning:

SIS vil fortsat være nysgerrige på idrættens organiseringsformer, og spille en understøttende rolle i forhold til at sikre muligheden for et varieret idrætsudbud også udenfor de etablerede idrætsforeninger.

Elitekommune

SIS har i samarbejde med Skive Kommune været i dialog med Team Danmark omkring mulighederne for at blive elitekommune. Flere af Skive Kommunes idrætsforeninger arbejder allerede fokuseret med talentudvikling. Det er derfor SIS’s ambition fortsat at understøtte og styrke talent- og elitearbejdet i Skive Kommune ved at sikre gode træningsmiljøer, fleksible uddannelsestilbud og dygtige trænere.

Målsætning:
SIS vil arbejde for at uddybe grundlaget for en aftale med Team Danmark i et tæt samarbejde med de interesserede foreninger og Skive Kommune.

Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Den nuværende folkeoplysnings- og idrætspolitik skal revideres i 2018. Med en revideret politik kridter Skive Kommune banen op for fremtidens idræts- og motionsvaner ved at opsætte mål og udviklingsmuligheder for idrætten. SIS ønsker samtidig at idrætspolitikken skal sikre gode muligheder på både elite- og breddeniveau i hele Skive Kommune.

Målsætninger:

SIS vil indgå som en aktiv medspiller i udformningen af en ny idrætspolitik således at idrætten og foreningslivet i Skive Kommune får gode rammer og udviklingsmuligheder.
Områder hvor idrætten kan understøtte Skive Kommunes overordnede indsatser

Områder hvor idrætten kan understøtte Skive Kommunes overordnede indsatser

Idræt er Rent liv

SIS vil arbejde for, at breddeidrætten bliver en mere integreret del af Skive Kommunes branding strategi Rent Liv. I Skive Kommune findes der nogle helt unikke muligheder for, at dyrke idræt og motion i naturen, og dette kan sagtens tydeliggøres mere.

Publiceret 13-03-2020